Hysbysiad o’r Cyfarfod   CABINET

 

Dyddiad ac Amser

y Cyfarfod                      DYDD LLUN 24 EBRILL, 2017 AM 2.00PM

 

Lleoliad                          YSTAFELL BWYLLGOR 2, SWYDDFEYDD DINESIG, HEOL HOLTON, Y BARRI

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.         Cofnodion.

 

3.         Derbyn datganiadau o ddiddordeb.

            (Noder:Gofynnir i aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod.)

 

Adroddiad Cyfarfod -

4.         Pwyllgor Ymgynghorol Bae Caerdydd – 15 Mawrth, 2017.

[Gweler y Cofnod C3534]

 

Cyfeiriadau -

5.         Ail-siapio Gwasanaethau: Model Busnes Newydd ar gyfer Gwasanaethau Gweladwy a Thrafnidiaeth – Pwyllgor Craffu’r Amgylchedd ac Adfywio – 14 Mawrth 2017.

[Gweler y Cofnod C3535]

 

6.         Cyfarfod Panel Cynnydd Mewn Ysgolion Unigol – Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant - 20 Mawrth 2017.

[Gweler y Cofnod C3536]

 

Adroddiadau’r Arweinydd -

7.         Strategic Collaborative Working Initiatives Update.

[Gweler y Cofnod C3537]

 

8.         Ardrethi Annomestig – Cynllun Rhyddhau Ardrethi’r Heol Fawr 2017-18.

[Gweler y Cofnod C3538]

 

9.         Addasu cynigion ar gyfer Asedau Adeiladau’r Cyngor.

[Gweler y Cofnod C3539]

 

10.       Cod Llywodraethu Corfforaethol 2017.

[Gweler y Cofnod C3540]

 

11.       Canllaw ar TGCh i Aelodau Etholedig

[Gweler y Cofnod C3541]

 

12.       Adroddiad Monitro Cydraddoldeb Blynyddol 2015 – 2016.

[Gweler y Cofnod C3542]

 

13.       Defnydd o Rymoedd Brys y Rheolwr Gyfarwyddwr.

[Gweler y Cofnod C3543]

 

Adroddiadau’r Aelod Cabinet dros Adfywio ac Addysg -

14.       Adfywio Porth Canol Tre’r Barri.

[Gweler y Cofnod C3544]

 

15.       Cronfa Datblygu Projectau Adfywio’r Barri ar gyfer y blynyddoedd 2017/18 i 2021/22.

[Gweler y Cofnod C3545]

 

16.       Ardoll Seilwaith Cymunedol.

[Gweler y Cofnod C3546]

 

17.       Ail-siapio Gwasanaethau - Project Arlwyo.

[Gweler y Cofnod C3547]

 

18.       Ymateb Cyfarwyddiaeth Dysgu a Sgiliau Bro Morgannwg i ymgynghoriad y CYP a’r E-bwyllgor ar Bil y Tribiwnlys Addysg ac Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY a TA) (Cymru).

[Gweler y Cofnod C3548]

 

19.       Cymeradwyaeth y Cyngor ar yr Offeryn Llywodraethu ar gyfer Ysgol Gynradd Gatholig Sant Helen (Proses Gyfreithiol ar gyfer Enwi’r Ysgol).

[Gweler y Cofnod C3549]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Gweledol, Hamdden a Rheoliadol -  

20.       Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir – Adolygiad ar y Cytundeb Gweithio ar y Cyd.

[Gweler y Cofnod C3550]

 

Adroddiadau’r Aelod Cabinet dros Wasanaethau Adeiladu, Priffyrdd a Thrafnidiaeth -

21.       Gwobrau Grant Trafnidiaeth 2017/18.

[Gweler y Cofnod C3551]

 

22.       Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

GELLIR GWAHARDD Y CYHOEDD A'R WASG O’R CYFARFOD YN YSTOD YSTYRIED YR EITEM/EITEMAU CANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

23.      Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

13 Ebrill 2017.

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985 -

Archwilio papurau cefndirol:

Yn y lle cyntaf, ymholiadau i Mr M. Petherick Ffôn: 01446 709853 neu Mr M. Willmott Ffôn: 01446 709826

E-bost: MPetherick@valeofglamorgan.gov.uk; MWillmott@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Cabinet

Cadeirydd – y Cynghorydd N. Moore (Arweinydd ac Adnoddau a Mewnfuddsoddiad)

Y Cynghorydd L. Burnett (Adfywio ac Addysg)

Y Cynghorydd B.E. Brooks (Tai a Gofal Cymdeithasol ac Iechyd)

Y Cynghorydd G. John (Gwasanaethau Gweladwy, Rheoliadol a Hamdden)

Y Cynghorydd P.G. King (Gwasanaethau Adeiladau, Priffyrdd a Thrafnidiaeth)