Hysbysiad o’r Cyfarfod   CABINET

 

Dyddiad ac Amser

y Cyfarfod                      DYDD LLUN 5 MEHEFIN, 2017 AM 2.00PM

 

Lleoliad                          SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG, HEOL HOLTON, Y BARRI

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.         Cofnodion.

 

3.         Derbyn datganiadau o ddiddordeb.

             (Sylwer:Gofynnir i aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod.)

 

Adroddiad Cyfarfod -

4.         Grŵp Cynghori Arfordir Treftadaeth Morgannwg – 7 Ebrill 2017.

[Gweler y Cofnod C3]

 

Adroddiad yr Arweinydd -

5.         Blaenraglen Waith Strategol Flynyddol y Cyngor: Mehefin 2017 – Ebrill 2018 a Rhaglen Waith Chwarterol y Cabinet: Mehefin 2017 – Gorffennaf 2017.

[Gweler y Cofnod C4]

 

6.         Apwyntiadau i Gyrff Allanol / Cydbwyllgorau.

[Gweler y Cofnod C5]

 

7.         Cyfartaledd Cyfraddau Llog Lleol.

[Gweler y Cofnod C6]

 

Adroddiadau'r Aelod Cabinet dros Ddysgu a Diwylliant -

8.         Cynllun Adeiladu Adnewyddu Asedau Addysg 2017/18.

[Gweler y Cofnod C7]

 

9.         Gwerthu Tir Nad Oes ei Angen yn Ysgol Gynradd Illtud Sant, Llanilltud Fawr.

[Gweler y Cofnod C8]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth -

10.       Teithio Llesol.

[Gweler y Cofnod C9]

 

11.       Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

GELLIR GWAHARDD Y CYHOEDD A'R WASG O’R CYFARFOD YN YSTOD YSTYRIED YR EITEM/EITEMAU CANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

12.      Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

30 Mai, 2017

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985 -

Archwilio papurau cefndirol:

Yn y lle cyntaf, ymholiadau i Mr M. Petherick Ffôn: 01446 709853 neu Mr M. Willmott Ffôn: 01446 709826

E-bost: MPetherick@valeofglamorgan.gov.uk; MWillmott@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Cabinet

Cadeirydd - Y Cynghorydd J. Thomas (Arweinydd a Pherfformiad ac Adnoddau)

Y Cynghorydd H. Jarvie (Gwasanaethau Rheolaethol a Chyfreithiol)

Y Cynghorydd B. Penrose (Dysgu a Diwylliant)

Y Cynghorydd J. Bird (Adfywio a Chynllunio)

Y Cynghorydd A. Parker (Tai a Gwasanaethau Adeiladau)

Y Cynghorydd G. Kemp (Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Lles)

Y Cyngorydd G. Cox (Gwasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth)