Hysbysiad Cyfarfod        CABINET

 

Dyddiad ac Amser

y Cyfarfod                      DYDD LLUN 17 GORFFENNAF, 2017 AM 2.00PM

 

Lleoliad                          YSTAFELL BWYLLGOR 2, SWYDDFEYDD DINESIG, HEOL HOLTON, Y BARRI

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.         Cofnodion.

 

3.         Derbyn datganiadau buddiannau.

             (Sylwer:Gofynnir i aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

 

Adroddiad Cyfarfod -

4.         Pwyllgor Ymgynghorol Bae Caerdydd – 21 Mehefin, 2017.

[Gweler y Cofnod C30]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Tai ac Adeiladu -

5.         Diweddariad Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol 2015.

[Gweler y Cofnod C31]

 

Adroddiadau’r Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol ac Iechyd a Hamdden -

6.         Diweddariad ar Weithredu Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru), 2014.

[Gweler y Cofnod C32]

 

7.         Clwb Parc Jenner.

[Gweler y Cofnod C33]

 

8.         Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

GELLIR GWAHARDD Y CYHOEDD A'R WASG O’R CYFARFOD YN YSTOD YSTYRIED YR EITEM/EITEMAU CANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

9.         Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

11 Gorffennaf, 2017.

 

Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg / This document is available in English.

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985 -

Archwilio papurau cefndir:

Yn y lle cyntaf, dylid gwneud ymholiadau i Mr M. Petherick Ffôn: 01446 709853 neu Mr M. Willmott Ffôn: 01446 709826

E-bost: MPetherick@valeofglamorgan.gov.uk; MWillmott@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Cabinet

Cadeirydd - Y Cynghorydd J. Thomas (Arweinydd a Pherfformiad ac Adnoddau)

Y Cynghorydd H. Jarvie (Gwasanaethau Rheoliadol a Chyfreithiol)

Y Cynghorydd B. Penrose (Dysgu a Diwylliant)

Y Cynghorydd J. Bird (Adfywio a Chynllunio)

Y Cynghorydd A. Parker (Tai a Gwasanaethau Adeiladu)

Y Cynghorydd G. Kemp (Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Lles)

Y Cynghorydd G. Cox (Gwasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth)