Hysbysiad Cyfarfod        CABINET

 

Dyddiad ac Amser

y Cyfarfod                      DYDD LLUN 31 GORFFENNAF 2017 AM 2.00PM

 

Lleoliad                          YSTAFELL GORFFORAETHOL, SWYDDFEYDD DINESIG, HEOL HOLTON, Y BARRI

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.         Cofnodion.

 

3.         Derbyn datganiadau buddiannau.

             (Sylwer:Gofynnir i aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

 

Adroddiad Cyfarfod -

4.         Cydbwyllgor Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir Blynyddol– 27 Mehefin 2017.

[Gweler y Cofnod C36]

 

Adroddiadau’r Arweinydd -

5.         Swyddfa Archwilio Cymru - Adroddiad Gwella Blynyddol 2016-17.

[Gweler y Cofnod C37]

 

6.         Adroddiad Perfformiad Cynllun Corfforaethol Diwedd y Flwyddyn (2016-17) a Diweddariad ar Bennu Targedau ar gyfer 2017-18.

[Gweler y Cofnod C38]

 

7.         Rhaglen Ail-lunio Gwasanaethau – Diweddariad ar Weithredu.

[Gweler y Cofnod C39]

 

8.         Diweddariad ar Fentrau Gweithio ar y Cyd Strategol.

[Gweler y Cofnod C40]

 

9.         Strategaeth Ddigidol 2017-2020.

[Gweler y Cofnod C41]

 

10.       Adnewyddu Contract Llinellau Ffôn a Galwadau.

[Gweler y Cofnod C42]

 

11.       Contract Fframwaith y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol ar gyfer (1) Nwyddau Swyddfa Cenedlaethol a (2) Dodrefn

y Swyddfa.

[Gweler y Cofnod C43]

 

12.       Rheoli’r Trysorlys

[Gweler y Cofnod C44]

 

13.       Strategaeth y Gyllideb 2018/19.

[Gweler y Cofnod C45]

 

14.       Adroddiad Blynyddol Diogelu Corfforaethol 2016/17.

[Gweler y Cofnod C46]

 

15.       Adroddiad Absenoldeb Salwch Ebrill 2016 - Mawrth 2017.

[Gweler y Cofnod C47]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Adfywio a Chynllunio-

16.       Mabwysiadu Canllawiau Cynllunio Atodol ar gyfer Rhwymedigaethau Cynllunio a Thai Fforddiadwy.

[Gweler y Cofnod C48]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Tai ac Adeiladu -

17.       Asesiad Llety Sipsiwn a Theithwyr Bro Morgannwg Mai 2016.

[Gweler y Cofnod C49]

 

Adroddiadau’r Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth -

18.       Gwella Trafnidiaeth Strategol ar gyfer Dinas Powys.

[Gweler y Cofnod C50]

 

19.       Prynu Cerbydau Gwastraff 26 a 16 Tunnell. Canlyniadau'r Ymarferon Tendro a Dyfarnu Contractau.

[Gweler y Cofnod C51]

 

20.       Cynllun Gwella Five Mile Lane Road A4226.

[Gweler y Cofnod C52]

 

21.       Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd Dalgylch Coldbrook.

[Gweler y Cofnod C53]

 

22.       Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

GELLIR GWAHARDD Y CYHOEDD A'R WASG O’R CYFARFOD YN YSTOD YSTYRIED YR EITEM/EITEMAU CANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth -

23.       Prynu Cerbydau Gwastraff 26 a 16 Tunnell. Canlyniadau'r Ymarferon Tendro a Dyfarnu Contractau.

[Gweler y Cofnod C55]

 

24.       Cynllun Gwella Five Mile Lane Road A4226.

[Gweler y Cofnod C56]

 

25.       Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd Dalgylch Coldbrook.

[Gweler y Cofnod C57]

 

26.      Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

25 Gorffennaf, 2017.

 

Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg / This document is available in English.

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985 -

Archwilio papurau cefndir:

Yn y lle cyntaf, dylid gwneud ymholiadau i Mr M. Petherick Ffôn: 01446 709853 neu Mr M. Willmott Ffôn: 01446 709826

E-bost: MPetherick@valeofglamorgan.gov.uk; MWillmott@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Cabinet

Cadeirydd - Y Cynghorydd J. Thomas (Arweinydd a Pherfformiad ac Adnoddau)

Y Cynghorydd H. Jarvie (Gwasanaethau Rheoliadol a Chyfreithiol)

Y Cynghorydd J. Bird (Adfywio a Chynllunio)

Y Cynghorydd G. Cox (Gwasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth)

Y Cynghorydd G. Kemp (Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Lles)

Y Cynghorydd A. Parker (Tai a Gwasanaethau Adeiladu)

Y Cynghorydd B. Penrose (Dysgu a Diwylliant)