Hysbysiad o Gyfarfod     CABINET

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                      DYDD LLUN 18 MEDI, 2017 AM 2.00PM

 

Lleoliad                          SIAMBR Y CYNGOR, Y SWYDDFEYDD DINESIG, HEOL HOLTON, Y BARRI

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.         Cofnodion.

 

3.         Derbyn datganiadau o fuddiannau.

             (Noder:Gofynnir i aelodau sy’n ceisio gwybodaeth am yr eitem hon i gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

 

Adroddiadau’r Swyddog Cofrestru Etholiadol -

4.         Adolygiad Cymunedol - Catalina, Cei Dafydd, Y Barri – Wardiau Baruc a Castleland (Cyngor Bro Morgannwg a Chyngor Tref y Barri).

[Gweler y Cofnod C71]

 

5.         Adolygiad Cymunedol – Y Bont-faen gyda Chyngor Tref Llanfleiddan a Chyngor Cymunedol Penllyn.

[Gweler y Cofnod C72]

 

6.         Adolygiad Cymunedol – Cyngor Cymunedol Saint-y-brid.

[Gweler y Cofnod C73]

 

Adroddiadau’r Arweinydd -

7.         Cynllun Ariannol Tymor Canolig 2017/18 tan 2020/21.

[Gweler y Cofnod C74]

 

8.         Mireinio Arfaethedig y Strwythur Graddio Statws Sengl.

[Gweler y Cofnod C75]

 

9.         Cynllun Gwella Rhan 2: Adolygiad Blynyddol o Berfformiad 2016/17 a Pherfformiad Llywodraeth Leol 2016/17.

[Gweler y Cofnod C76]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Adfywio a Chynllunio -

10.       Polisi Adnewyddu Tai y Sector Preifat 2014 – ychwanegu Cynllun Adfywio Tai Windsor Road.

[Gweler y Cofnod C77]

 

Adroddiad yr Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol, Iechyd a Hamdden -

11.       Gwasanaethau sy'n Addas i’r Dyfodol – Ymgynghoriad ar Ansawdd a Llywodraethiant ym maes Iechyd a Gofal yng Nghymru.

[Gweler y Cofnod C78] [Gweler wybodaeth cyflwynwyd]

 

12.       Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi’u nodi fel rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

CAIFF Y CYHOEDD A’R WASG EU HEITHRIO O’R CYFARFOD HWN PAN YSTYRIR YR EITEM(AU) CANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

13.      Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi’u nodi fel rhai brys (Rhan II). 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

12 Medi, 2017.

 

Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg / This document is available in English

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 -

Archwilio papurau cefndirol:

Yn y lle cyntaf, dylid gwneud ymholiadau i Mr M. Petherick, Ffôn: 01446 709853 neu Mr M. Willmott, Ffôn: 01446 709826

E-bost: MPetherick@valeofglamorgan.gov.uk; MWillmott@valeofglamorgan.gov.uk

 

At Aelodau’r Cabinet

Cadeirydd – y Cynghorydd J. Thomas (Arweinydd - Perfformiad ac Adnoddau)

Y Cynghorydd H. Jarvie (Gwasanaethau Cyfreithiol a Rheoleiddio)

Y Cynghorydd J. Bird (Adfywio a Chynllunio)

Y Cynghorydd G. Cox (y Gwasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth)

Y Cynghorydd G. Kemp (Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Hamdden)

Y Cynghorydd A. Parker (Tai a Gwasanaethau Adeiladau)

Y Cynghorydd B. Penrose (Dysgu a Diwylliant)