Rhybudd o

gyfarfod                   PWYLLGOR CYSWLLT CYMUNEDOL

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                 DYDD MAWRTH, 26 EBRILL, 2016 AM 6.00 P.M.

 

Lleoliad                    SIAMBR Y CYNGOR, Y SWYDDFEYDD DINESIG

 

Agenda

 

 

1.         Ymddiheuriadau am golli’r cyfarfod.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 26 Ionawr 2016.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Derbyn datganiadau o fuddiant (gan gynnwys datganiadau chwipio).

            (Dylai aelodau sydd am ymgynghori ynghylch yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

4.         Materion yr Heddlu.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Rheolwr-gyfarwyddwr –

5.         Ymgynghoriadau ynghylch ceisiadau cynllunio.

[Gweld Cofnod]

 

6.         Adroddiad ar lafar ar y cynnydd sydd wedi’i wneud o safbwynt gweithredu’r Rhaglen Ail-lunio Gwasanaethau a’r Adroddiad i’r Cabinet ar 11 Ebrill 2016 parthed Canllawiau ar gyfer Trosglwyddo Asedau Cymunedol.

[Gweld Cofnod]

 

7.         Adroddiad ar lafar ar gynnydd gan y Cynghorydd G. Smith (Cyngor Cymuned Llanfaes), sef Cynrychiolydd  y Pwyllgor Cyswllt Cymunedol ar y Bwrdd Gwasanaethau Lleol.

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeiriad a Chyflwyniad gan Adam Sargent, Swyddog Parciau a Mannau Agored –

8.         Trefn Integredig ar gyfer Rheoli Chwyn / Pla: Pwyllgor Craffu (Yr Economi a’r Amgylchedd) – 8 Mawrth, 2016.

[Gweld Cofnod]

 

9.         Ystadegau’r Gwasanaeth Tân ar gyfer Ardal Gwasanaeth Tân Bro Morgannwg (er gwybodaeth).

[Gweld Cofnod]

 

 

Rob Thomas

Rheolwr-gyfarwyddwr

 

19 Ebrill, 2016

 

 

Mae’r Agenda Hon ar gael yn Saesneg Hefyd

 

Deddf Llywodraeth Leol (Hawl i Wybodaeth) 1985

Archwilio papurau cefndir: dylid cyfeirio ymholiadau yn y lle cyntaf at Mrs K. Bowen drwy ffonio 01446 709856 neu drwy afon neges i democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

At Holl Aelodau’r Pwyllgor Cyswllt Cymunedol -

Cadeirydd: y Cynghorydd C.P.J. Elmore

Is-gadeirydd: y Cynghorydd G. John

Cynghorwyr: Ms. B.E. Brooks, Mrs. C.L. Curtis, R.F. Curtis, Mrs. V.M. Hartrey, N.P. Hodges, H.J.W. James, Ms. R.F. Probert, R.P. Thomas, R.L. Traherne, C.J. Williams a M.R. Wilson

 

a Chynrychiolwyr Cynghorau Tref a Chymuned.