Hysbysiad o Gyfarfod PWYLLGOR CYDLYNU CYMUNEDOL

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                 DYDD MAWRTH 5 GORFFENNAF 2016 AM 6.00 P.M.

 

Lleoliad                    SIAMBR Y CYNGOR, Y SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldebau.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 26 Ebrill 2016.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Derbyn datganiadau o ddiddordeb (yn cynnwys datganiadau chwipio).

            (Noder: Gofynnir i Aelodau sydd angen cyngor ar y mater hwn gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod.)

[Gweld Cofnod]

 

4.         Materion yr Heddlu.

[Gweld Cofnod]

 

5.         Ystadegau’r Gwasanaeth Tân ar gyfer Ardal Gwasanaeth Tân Bro Morgannwg – Vaughan Jenkins, Rheolwr Grŵp , Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru.

[Gweld Cofnod]

 

Cais i’w Ystyried oddi wrth Gyngor Tref y Barri –

6.         Cynlluniau Grant Gweithredu Cymunedol Hunangymorth (CASH).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Rheolwr Gyfarwyddwr -

7.         Diweddariad ar Lafar ar Gynnydd Cynllun Ail-lunio Gwasanaethau.

[Gweld Cofnod]

8.         Penodi Cynrychiolwyr i eistedd ar y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus a Thîm Cynllun Ail-lunio Gwasanaethau Cynghorau Tref a Chymuned a’r Sector Wirfoddol.

[Gweld Cofnod]

 

Cyflwyniad –

9.         Mapio Asedau Cymunedol – Hannah Dineen, Uwch Swyddog Adfywio.

[Gweld Cofnod]

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

28 Mehefin 2016

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg

 

Deddf Llywodraeth Leol (Hawl i Wybodaeth) 1985.

Archwilio papurau’r cefndir: dylid cyfeirio ymholiadau cychwynnol at

Mrs. K. Bowen, (01446) 709856.

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Pwyllgor Cydlynu Cymunedol

Cadeirydd: Y Cynghorydd G. John;

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd Ms. B.E. Brooks;

Y Cynghorwyr: A.G. Bennett, Mrs. C.L. Curtis, R.F. Curtis, Mrs. V.M. Hartrey, N.P. Hodges, P.G. King, Ms. R.F. Probert, R.P. Thomas, R.L. Traherne, C.J. Williams a M.R. Wilson.