Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod  PWYLLGOR CYSWLLT CYMUNEDOL

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                 DYDD MERCHER, 22 MAWRTH, 2017 AM 6.00 P.M.

 

Lleoliad                    SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

Agenda

 

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 1 Chwefror 2017.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau dan God Ymarfer y Cyngor.

            (Noder:Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

4.         Materion Heddlua.

[Gweld Cofnod]

 

Cyflwyniad -

5.         Ymgysylltiad parhaus â Chyngor Iechyd Cymunedol Caerdydd a’r Fro a Phynciau Poeth - Stephen Allen, Prif Swyddog, Cyngor Iechyd Cymunedol Caerdydd a’r Fro. [Gweld Cyflwyniad]

[Gweld Cofnod]

 

Cais i’w Ystyried gan Gyngor Tref Llanilltud Fawr -

6.         Ymgynghori â Chynghorau Tref / Cymuned ar Gynllunio - I Cynnwys Cyflwyniad gan Victoria Robinson, Rheolwr Gweithredol - Rheoli Datblygu. [Gweld Cyflwyniad]

[Gweld Cofnod]

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

 

15 Mawrth, 2017

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. 

Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi Mrs. L. Mills: (01446) 709144.

e-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I holl Aelodau’r Pwyllgor Cyswllt Cymunedol -

Cadeirydd: Y Cynghorydd G. John;

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd Ms. B.E. Brooks;

Y Cynghorwyr: Ms. J. Aviet, A.G. Bennett, Mrs. C.L. Curtis, Mrs. V.M. Hartrey, N.P. Hodges, P.G. King, Ms. R.F. Probert, R.P. Thomas, R.L. Traherne, C.J. Williams a M.R. Wilson.

 

 

a Chynrychiolwyr Cynghorau Tref a Chymuned