Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod  PWYLLGOR CYSWLLT CYMUNEDOL

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                 DYDD MAWRTH, 4 GORFFENNAF, 2017 AM 6.00 P.M.

 

Lleoliad                    SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

Agenda

 

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 22 Mawrth 2017.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau dan God Ymarfer y Cyngor.

            (Noder:Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

4.         Materion Heddlua. [Cais gan Sain Nicolas gyda Chyngor Cymuned Tresimwn]

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Rheolwr-Gyfarwyddwr –

5.         Penodi Cynrychiolwyr i fod yn Aelodau o Fwrdd Ailstrwythuro Gwasanaethau'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus a’r Tîm Project Ailstrwythuro Gwasanaethau.

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeirnod -

6.         Cyllid Grant Cymunedau Cryf - Cabinet: 3 Ebrill 2017.

[Gweld Cofnod]

 

Cyflwyniad -

7.         Gwybodaeth ar Gofal yn Gyntaf i Gynghorau Tref a Chymuned – Andrea Davies, Swyddog Iechyd a Diogelwch Corfforaethol.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Cyfarwyddwr Tai ac Amgylchedd –

8.         Teithio Llesol

[Gweld Cofnod]

 

Cyflwyniad – Gan gynnwys Ystyried y Ddau Gais Canlynol -

9.         Ailwynebu ac Arwyddion ym Mro Morgannwg – Mike Clogg, Rheolwr Gweithredol - Priffyrdd a Pheirianneg. [Gweld Cyflwyniad]

[Gweld Cofnod]

 

Cais am Ystyriaeth gan Gyngor Cymuned Tregolwyn -

10.       Lonydd Bro Morgannwg Wledig.

 

Cais am Ystyriaeth gan Gyngor Cymuned Llangan -

11.       Arwyddion yn Ardaloedd Gwledig Bro Morgannwg.

 

 

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

 

27 Mehefin, 2017

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. 

Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi

Ms. A. Rudman: (01446) 709855.

e-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I holl Aelodau’r Pwyllgor Cyswllt Cymunedol -

Cadeirydd: Y Cynghorydd Mrs. J. Charles;

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd Ms. C. Cave;

Y Cynghorwyr: Ms. J. Aviet, Ms. R. Birch, G. Carroll, S. Edwards, Mrs. S. Hanks, N.P. Hodges, P.G. King, Mrs. K. McCaffer, M. Morgan, Mrs. S. Perkes and A. Robertson.

 

a Chynrychiolwyr Cynghorau Tref a Chymuned