Rhybudd o Gyfarfod    Y CYNGOR

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                 DYDD MERCHER, 27EBRILL, 2016 AM 6.05 P.M.

 

Lleoliad                    SIAMBR Y CYNGOR, Y SWYDDFEYDD DINESIG

  

GOFYNNWYD I AELODAU NODI AMSER Y CYFARFOD.  

GWEDDÏWN AM 6.00 P.M.

 

 

Agenda

 

RHAN 1

 

1.         Ymddiheuriadau am golli’r cyfarfod.

[Gweld Cofnod]

 

2.         (a)        Galw enwau’r Aelodau.

            (b)       Derbyn datganiadau o fuddiant o dan Gôd Ymddwyn y Cyngor.

            (Dylai aelodau sydd am ymgynghori ynghylch yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

3.         Derbyn cofnodion:

(i)         y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 2 Mawrth 2016

(ii)        y Cyfarfod Arbennig a gynhaliwyd ar 10Mawrth 2016.

[Gweld Cofnod]

 

4.         Derbyn cyhoeddiadau oddi wrth y Maer, yr Arweinydd, Aelodau o’r Cabinet a Phennaeth Gwasanaeth Cyflogedig, a derbyn unrhyw ddeisebau sydd gan Aelodau i’w cyflwyno.

[Gweld Cofnod]

 

5.         Ystyried Rhybudd o’r Cynnig Canlynol (a gyflwynwyd gan y Cynghorwyr Kevin Mahoney a Christopher Williams):

 

“Newid darpariaeth Pleidlais Gofnodedig 4.23.5 yn y cyfansoddiad fel a ganlyn :-

 

Pleidlais gofnodedig 4.23.5  

 

Os dywed un o’r aelodau yn y cyfarfod y dylid cofnodi enwau rhai a bleidleisiodd o blaid neu’n erbyn rhyw gynnig neu welliant neu a ataliodd eu pleidlais, bydd yn rhaid gwneud hynny.  Bydd cais am gofnodi pleidlais yn bwysicach na chais am gynnal pleidlais.”

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Swyddog Monitro –

6.         Gorchymyn Awdurdodau Lleol (Cod Ymddygiad Enghreifftiol (Cymru)(Diwygio) 2017.

[Gweld Cofnod]

7.         Ailbenodi Aelod o’r Pwyllgor Cymunedol i’r Pwyllgor Safonau.

[Gweld Cofnod]

8.         Adolygu Cyfansoddiad y Cyngor / y Pwerau a Ddirprwyir i Swyddogion.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad y Rheolwr-gyfarwyddwr –

9.         Defnyddio Pwerau Argyfwng y Rheolwr-gyfarwyddwr.

[Gweld Cofnod]

 

10.       Adroddiad Blynyddol Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol – a Gyfeiriwyd o’r Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd: 13 Ebrill 2016.        

[Gweld Cofnod  

 

11.       Ystyried Cynigion Canlynol yr Adran Weithredol Ynglŷn â Fframwaith Polisïau a Chyllideb y Cyngor.

 

Eitem

Dyddiad   y Cyfarfod

Rhif   y cofnod.

(a)      Protocol Drafft Ynglŷn â Chraffu a Swyddogaethau a Chyfrifoldebau’r Cabinet.

[Gweld Cofnod]

7 Mawrth, 2016

C3095

(b)       Y Cynllun Gwella

(D.S.  Mae copi o’r adroddiad a gyflwynwyd i’r Cabinet wedi’i atodi.  Bydd yr argymhellion a gynigiodd y Cabinet ar 25 Ebrill 2016 yn cael eu gosod gerbron yr Aelodau yn ystod Cyfarfod y Cyngor.)

Mae’r Cynllun Gwella wedi’i atodi ar wahân i gefn yr agenda.

[Gweld Cofnod]

25 Ebrill, 2016

 

(c)        Fframwaith Rheoli Perfformiad

Mae copi o’r adroddiad a gyflwynwyd i’r Cabinet ar 25 Ebrill, 2016 wedi’i atodi.  Bydd argymhellion y Cabinet yn cael eu gosod gerbron yr Aelodau yn ystod Cyfarfod y Cyngor.  

[Gweld Cofnod]

25 Ebrill, 2016

 

(ch)    Refferendwm ar yr Undeb Ewropeaidd a safle'r Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

 

Mae copi o’r adroddiad a gyflwynwyd i’r Cabinet ar 25 Ebrill, 2016 wedi’i atodi.  Bydd   argymhellion y Cabinet yn cael eu gosod gerbron yr Aelodau yn ystod Cyfarfod   y Cyngor.  

[Gweld Cofnod]

25 Ebrill, 2016

 

 

D.S.  Mae’r adroddiad y cyfeirir ato yn Eitem Agenda 11(a) uchod a’r agenda ar gyfer Cyfarfod y Cabinet ar 7 Mawrth 2016 eisoes wedi’u dosbarthu i’r Aelodau. 

 

**Cewch ragor o gopïau yn Swyddfa’r Cabinet os bydd angen**.

 

12.      Hysbysu’r Cyngor bod defnydd yn cael ei wneud o Drefn Penderfynu ar Frys o dan Erthygl 14.14 yn y Cyfansoddiad.

 

Eitem

Dyddiad   y Cyfarfod

Rhif   y Cofnod.

(a)       Derbyn tendr ar gyfer Trin Gwastraff Trefol Pydradwy

14 Mawrth, 2016

C3123

(b)       Rheoli   a Rhedeg dwy Ganolfan Ailgylchu Gwastraff Tai’r Cyngor

14 Mawrth, 2016

C3124

(c)       Trefniadau ar gyfer Derbyn Plant i   Ysgolion 2017/18

11 Ebrill, 2016

 

 

[Gweld Cofnod]

 

13.      Derbyn cwestiynau ac atebion yn unol â Rheolau Trefn Weithredu’r Cyngor 8.2, 8.4, 8.5 ac 8.6 (h.y. cwestiynau am unrhyw fater y mae’r Cyngor yn atebol i’w drin neu’n gyfrifol amdano neu unrhyw fater sydd yn effeithio ar Fro Morgannwg). 

[Gweld Cofnod]

 

14.      Cwestiynau Oddi Wrth y Cyhoedd.      

           Daeth tri chwestiwn i law sydd wedi’u hatodi.

[Gweld Cofnod]

 

15.      Unrhyw eitemau y mae’r Maer yn teimlo y dylid eu hystyried ar frys (Rhan I).

 

RHAN II

O DAN ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL1972,

GELLIR GWAHARDD Y CYHOEDD A CHYNRYCHIOLWYR Y WASG RHAG DOD I’R CYFARFOD PAN FYDD YR EITEMAU CANLYNOL O DAN YSTYRIAETH. 

 

16.      Unrhyw eitemau y mae’r Maer yn teimlo y dylid eu hystyried ar frys (Rhan II).

 

 

 

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

21 Ebrill, 2016

 

Mae’r Agenda hon hefyd ar gael yn Saesneg

 

Deddf Llywodraeth Leol (Hawl i Wybodaeth) 1985

Archwilio papurau cefndir: dylid cyfeirio ymholiadau yn y lle cyntaf at Mr. J. Wyatt un ai drwy ffonio (01446) 709408 neu drwy afon neges i : JRWyatt@valeofglamorgan.gov.uk

 

Dosbarthwyd yr Agenda i:  Holl Aelodau’r Cyngor.