Hysbysiad o’r Cyfarfod        CYNGOR

 

Dyddiad ac Amser

y Cyfarfod                          DYDD MERCHER 20 GORFFENNAF 2016 AM 6.05 P.M.

 

Lleoliad:                             SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

GOFYNNIR I AELODAU NODI AMSER Y CYFARFOD, A FYDD YN DECHRAU AM 6.00 P.M.GYDA ENNYD O FYFYRIO NAD YW’N GREFYDDOL

 

 

Agenda

 

RHAN 1

 

1.         Ymddiheuriadau dros absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         (a)       Clywed galw cofrestr yr Aelodau.

            (b)       Derbyn buddiannau dan God Ymddygiad y Cyngor.

(Noder:Gofynnir i aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod.)

[Gweld Cofnod

 

3.         Cymeradwyo cofnodion:

(i)         y cyfarfod a gynhaliwyd ar 27 Ebrill 2016;

(ii)        y Cyfarfod Blynyddol a gynhaliwyd ar 11 Mai 2016.

[Gweld Cofnod

 

4.         Derbyn unrhyw hysbysiadau gan y Maer, yr Arweinydd, Aelodau’r Cabinet a Phennaeth y Pennaeth y Gwasanaeth Cyflogedig a derbyn unrhyw ddeisebau a gyflwynwyd gan yr Aelodau.

[Gweld Cofnod

 

5.         Ystyried yr Hysbysiad o Gynnig canlynol (a gyflwynwyd gan y Cynghorwyr Lis Burnett a Neil Moore) -

“Mae’r Cyngor yn credu bod gan Fro Morgannwg draddodiad balch o groesawu pobl o ledled y byd a bod ein hamrywiaeth yn ein gwneud yn gryfach. Gwerthfawrogir yr holl bobl sy'n dewis gweithio a byw ym Mro Morgannwg ac fel cynrychiolwyr etholedig rydym yn addo sefyll ynghyd yn erbyn casineb ac anoddefgarwch yn ein cymunedau p’un a ydynt ar sail hil, crefydd neu gred, oedran, anabledd, tadogaeth wleidyddol, rhyw neu rywioldeb.”

[Gweld Cofnod

 

6.         Ystyried yr Hysbysiad o Gynnig canlynol (a gyflwynwyd gan yr Arweinydd, y Dirprwy Arweinydd a’r Cynghorydd Gwyn John) -

            “Mae’r Cyngor hwn yn falch o gefnogi cymuned y Lluoedd Arfog ac yn cefnogi ymgyrch “Count Them In” y Lleng Brydeinig sy’n galw ar Lywodraeth y DU i gynnwys cwestiynau penodol yn ymwneud â’r gymuned unigryw hon yng nghyfrifiad nesaf y DU i’n helpu i ddeall niferoedd, lleoliadau ac anghenion aelodau cymuned y Lluoedd Arfog, a thrwy hynny ein galluogi i gynnig y gwasanaethau gorau posibl i bobl sydd wedi gwasanaethu ein gwlad.”

[Gweld Cofnod

 

Adroddiadau’r Rheolwr Gyfarwyddwr -  

7.         Dyrannu Seddi Pwyllgorau.

[Gweld Cofnod

8.         Penodi Dyletswyddau’r Swyddog Canlyniadau a’r Swyddog Cofrestru Etholiadol.

[Gweld Cofnod

9.         Defnydd o Bwerau Brys y Rheolwr Gyfarwyddwr.

[Gweld Cofnod

 

Adroddiad Cyfarwyddwr yr Amgylchedd a Gwasanaethau Tai -

10.       Man Agored Pentir y Rhws: Cyflwyno Is-ddeddfau

[Gweld Cofnod

           

11.       Ystyried y cynnig/cynigion canlynol gan y Weithrediaeth mewn perthynas â Chyllideb a Fframwaith polisi'r Cyngor

 

Eitem

Dyddiad y cyfarfod nesaf

Rhif y Cofnod

(a)      Adroddiad Monitro Cyfalaf ar gyfer y   Cyfnod 1 Ebrill i 31 Mai, 2016

[Gweld Cofnod

11 Gorffennaf   2016

C

 

D.S.  Mae’r adroddiad y cyfeirir ato yn Eitem Agenda 11(a) eisoes wedi'i ddosbarthu i'r Aelodau ynghyd ag agenda'r Cabinet ar gyfer 11 Gorffennaf 2016. 

 

**Mae copïau pellach ar gael gan Swyddfa'r Cabinet os oes angen**.

 

12.      Derbyn cwestiynau ac atebion yn unol â Rheolau Gweithdrefn 8.2, 8.4, 8.5 a 8.6 y Cyngor (h.y. cwestiynau ar unrhyw fater yn ymwneud â phwerau a chyfrifoldebau’r Cyngor neu sy’n effeithio ar Fro Morgannwg). 

[Gweld Cofnod

 

13.      Cwestiynau gan y cyhoedd.      

            Mae un cwestiwn wedi'i dderbyn a'i atodi.

[Gweld Cofnod

 

14.       Unrhyw eitemau y mae’r Maer wedi penderfynu eu bod o frys (Rhan I).

 

RHAN II

GELLIR EITHRIO’R CYHOEDD A'R WASG O’R CYFARFOD YN YSTOD YSTYRIED YR EITEM/EITEMAU CANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

Adroddiadau Cyfarwyddwr Dysgu a Sgiliau -

15.       Estyn dros dro Gylch Gorchwyl a Phwerau Dirprwyedig Pwyllgor Dileu Swyddi/Ymddeoliad Cynnar y Cyngor a’r Pwyllgor Apeliadau.

[Gweld Cofnod

 

 

16.       Pennu Taliad Diswyddo Dileu Swyddi/Pensiwn.

[Gweld Cofnod

 

 

17.       Unrhyw eitemau y mae’r Maer wedi penderfynu eu bod yn frys (Rhan II).

 

 

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

14 Gorffennaf 2016

 

Mae’r Agenda hon hefyd ar gael yn Saesneg

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985 -

Archwilio papurau cefndirol – Yn y lle cyntaf, ymholiadau i Mr. J. Wyatt Ffôn: Y Barri (01446) 709408

E-bost: JRWyatt@valeofglamorgan.gov.uk

 

Dosbarthu:  I holl Aelodau’r Cyngor