Hysbysiad o Gyfarfod          Y CYNGOR

 

Dyddiad ac amser               DYDD MERCHER, 28 MEDI, 2016 AM 6.05 P.M.

y Cyfarfod           

 

Lleoliad                              SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

GOFYNNIR I AELODAU GYMRYD SYLW O AMSER Y CYFARFOD.

CYN Y CYFARFOD AM 6.00PM  BYDD

ENNYD O FYFYRIO ANGHREFYDDOL

 

Agenda

 

RHAN 1

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         (a)       Clywed rhestr yr aelodau.

            (b)       Datgan buddiannau dan God Ymarfer y Cyngor.

(Noder:Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod

 

3.         Cymeradwyo cofnodion  y cyfarfod a gynhaliwyd ar 20 Gorffennaf 2016.

[Gweld Cofnod

 

4.         Derbyn unrhyw gyhoeddiadau gan y Maer, yr Arweinydd, Aelodau’r Cabinet a Phennaeth y Gwasanaeth Cyflogedig a derbyn unrhyw ddeisebau a gyflwynwyd gan Aelodau.

[Gweld Cofnod

 

5.         Asesiad Corfforaethol:Adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru (SAC).

            Bydd Mr. Steve Barry, Rheolwr Archwilio Llywodraeth Leol (SAC) yn bresennol i annerch Aelodau parthed yr adroddiad uchod (fel y cyfeiriwyd ato yn argymhellion y Cabinet ar 5 Medi 2016, copi wedi ei atodi).

[Gweld Cofnod

 

Adroddiadau’r Rheolwr Gyfarwyddwr –  

6.         Adroddiad Blynyddol y Pwyllgorau Craffu Mai 2015 – Mai 2016.      

             (Ar gyfer cyfeirio haws yn y dyfodol, darperir yr Adroddiad Blynyddol fel dogfen ar wahân a gellir dod o hyd iddo yng nghefn yr agenda).

[Gweld Cofnod

7.         Defnydd o Rymoedd Brys y Rheolwr Gyfarwyddwr.

[Gweld Cofnod

 

Adroddiad Swyddog Adran 151 –

8.         Datganiad o Gyfrifon 2014-15 a 2015-16. [Atodol Atodiad]

(Ar gyfer cyfeirio haws yn y dyfodol, y Datganiad o Gyfrifon fel dogfen ar wahân a gellir dod o hyd iddo yng nghefn yr agenda.) 

[Gweld Cofnod

 

Adroddiad y Swyddog Monitro –

9.         Diweddariad ar Ddirprwyaethau Swyddogion.

[Gweld Cofnod

 

Adroddiad y Swyddog Cofrestru Etholiadol –  

10.       Adolygiad Cymunedol: Ward Larnog (Cyngor Cymuned Sili a Larnog). 

(Mae copïau o atodiadau 1 i 4 i adroddiad y Cabinet ar 25 Gorffennaf 2016 wedi eu gosod yn Ystafell yr Aelodau a’r Ystafelloedd Grwpiau). 

[Gweld Cofnod

 

11.      Cyfeirnod gan y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd:26 Gorffennaf 2016: Cyfansoddiad y Cyngor: Gweithdrefn parthed Pleidleisiau a Gofnodwyd.

[Gweld Cofnod

 

12.      Ystyried y canlyniad(au) canlynol gan y Weithrediaeth o ran Fframwaith Polisi a Chyllideb y Cyngor

 

Eitem

Dyddiad y Cyfarfod

Rhif Cofnod

 (a)      Rheolaeth y Trysorlys.

 [Gweld Cofnod]

25 Gorffennaf,   2016

C3256

 (b)      Deddf Drwyddedu 2003: Datganiad o Bolisi Trwyddedu 2016-2021 (mae copi o’r Datganiad wedi ei osod yn Ystafell yr Aelodau a’r Ystafelloedd Grŵp)

 [Gweld Cofnod]

5 Medi, 2016

C3280

 (c)      Cynllun Gwelliant Rhan 2: Adolygiad Blynyddol o Berfformiad 2015-16 a   Pherfformiad Llywodraeth Leol 2015-16

 [Gweld Cofnod]

26 Medi, 2016

C

 (d)      Bwrdd Gwasanaeth Cyhoeddus: Trefniadau Craffu

 [Gweld Cofnod]

26 Medi, 2016

C

 (e)      Gwaith Gwelliannau i Ganolfannau Hamdden.

 [Gweld Cofnod]

26 Medi, 2016

C

 

O.N.  Mae’r adroddiadau y cyfeirir atynt parthed Eitemau Agenda 12(a) a (b) uchod eisoes wedi eu dosbarthu i Aelodau gydag Agendâu’r Cabinet ar gyfer 25 Gorffennaf a 5 Medi, 2016

 

Cyn belled ag y bo Eitemau Agenda 12(c) i 12(e) dan sylw, mae copïau o’r adroddiadau sydd i’w hystyried gan y Cabinet ar 26 Medi, 2016 wedi eu hatodi.  Caiff argymhellion y Cabinet eu dosbarthu cyn Cyfarfod y Cyngor. 

 

**Mae rhagor o gopïau ar gael gan Swyddfa’r Cabinet yn ôl y gofyn**.

 

13.      I hysbysu’r Cyngor o’r Defnydd o’r Weithdrefn Benderfynu Frys yn unol ag Erthygl 14.14 y Cyfansoddiad.

 

Eitem

Dyddiad y Cyfarfod

Rhif Cofnod.

 (a)      Strategaeth Llyfrgelloedd: Sefydlu   Llyfrgelloedd Cymunedol

 [Gweld Cofnod]

25 Gorffennaf,   2016

C3268

 (b)      Polisi Trafnidiaeth Ysgol a Choleg.

 [Gweld Cofnod]

5 Medi, 2016

C3287

 (c)      Cynllun Parc Cemetery Road: Rhoi’r Cytundeb ar gyfer Y Prif Waith

 [Gweld Cofnod]

5 Medi, 2016

C3290

 

14.      I dderbyn cwestiynau ac atebion yn ymwneud ag Adran 4.18.2 – 4.18.7 o Gyfansoddiad y Cyngor (h.y. cwestiynau ar unrhyw fater mewn perthynas â lle mae gan y Cyngor rymoedd neu ddyletswyddau neu sy’n effeithio ar Fro Morgannwg). 

[Gweld Cofnod

 

15.      Cwestiynau gan y cyhoedd.      

            Mae un cwestiwn wedi dod i lawr ac fe’i hatodir.

[Gweld Cofnod

 

16.       Gorfodaeth Amgylcheddol: Rhoi’r Cytundeb.

[Gweld Cofnod

 

17.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Maer wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

18.       Gorfodaeth Amgylcheddol: Rhoi’r Cytundeb.

 

 

19.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Maer wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

22 Medi 2016

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985 -

Arolygu papurau cefndir – Yn yr achos cyntaf dylid ymholi Mr J. Wyatt, Ffôn: Y Barri (01446) 709408

E-bost: JRWyatt@valeofglamorgan.gov.uk

 

Dosbarthu:  I Holl Aelodau’r Cyngor.

 

Nodwch fod y cyfarfod hwn yn cael ei ffilmio a’i recordio at bwrpas hyfforddi gwe-ddarlledu yn unig.  Fodd bynnag, mae’n bosib y bydd cyfarfodydd yn y dyfodol yn cael eu ffilmio ar gyfer  eu darlledu’n fyw neu eu dangos yn ddiweddarach.  Gallai’r delweddau a’r recordiadau sain gael eu defnyddio at ddibenion hyfforddi gan y Cyngor.

 

Yn gyffredinol ni fyddwn yn ffilmio’r oriel gyhoeddus.  Ond drwy ddod i’r ystafell gyfarfod a defnyddio’r ardal eistedd gyhoeddus rydych yn cydsynio i gael eich ffilmio ac i’r delweddau neu recordiadau sain o bosibl gael eu defnyddio ar we-ddarllediad a/neu at ddibenion hyfforddi.