Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod          Y CYNGOR

 

Dyddiad ac amser              DYDD MERCHER, 14 RHAGFYR, 2016 AM 6.05 P.M.

y Cyfarfod           

 

Lleoliad                              SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

GOFYNNIR I AELODAU GYMRYD SYLW O AMSER Y CYFARFOD.

CYN Y CYFARFOD AM 6.00PM  BYDD

ENNYD O FYFYRIO ANGHREFYDDOL

 

 

Agenda

 

RHAN 1

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         (a)       Clywed rhestr yr aelodau.

            (b)       Datgan buddiannau dan God Ymarfer y Cyngor.

(Noder:Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

3.         Cymeradwyo cofnodion  y cyfarfod a gynhaliwyd ar 28 Medi 2016.

[Gweld Cofnod]

 

4.         Derbyn unrhyw gyhoeddiadau gan y Maer, yr Arweinydd, Aelodau’r Cabinet a Phennaeth y Gwasanaeth Cyflogedig a derbyn unrhyw ddeisebau a gyflwynwyd gan Aelodau.

[Gweld Cofnod]

 

5.         Ystyried yr Hysbysiad o Gynnig canlynol (a gyflwynwyd gan y Cynghorwyr Mahoney a Christopher Williams) –

 

“ Newid darpariaeth 4.23.5 Pleidlais a Gofnodwyd yn y Cyfansoddiad i:-

 

            “4.23.5 Pleidlais a Gofnodwyd 

            Pob pleidlais gan gynghorydd ym mhob cyfarfod cyngor i’w cofnodi yn awtomatig.”

[Gweld Cofnod]

 

6.         Ystyried yr Hysbysiad o Gynnig canlynol (a gyflwynwyd gan y Cynghorwyr Mahoney a Christopher Williams) –

“Cofnodion presenoldeb pob cynghorydd yn y cyngor llawn a phob pwyllgor arall y maent yn aelod ohonynt i’w dangos yn glir ar eu tudalen aelod ar wefan Cyngor Bro Morgannwg a’i ddiweddaru yn fisol.”          

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad Rheolwr Gyfarwyddwr –  

7.         Defnydd o Rymoedd Brys y Rheolwr Gyfarwyddwr.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Swyddog Monitro –

8.         Adolygu Cyfansoddiad y Cyngor / y Pwerau a Ddirprwyir i Swyddogion.

[Gweld Cofnod]

9.         Cod ymddygiad Aelodau a Swyddogion yn Ymwneud â Materion Cynllunio.

[Gweld Cofnod]

 

10.      Ystyried y canlyniad(au) canlynol gan y Weithrediaeth o ran Fframwaith Polisi a Chyllideb y Cyngor

 

Eitem

Dyddiad y Cyfarfod

Rhif Cofnod

 (a)      Cynllun Gostyngiad y Dreth Gyngor.

[Gweld Cofnod]

28 Tachwydd, 2016

C3371

 

D.S.  Mae’r adroddiad sy’n destun y cyfeiriad o ran Eitem Agenda 10(a) uchod eisoes wedi cael ei ddosbarthu i Aelodau gyda’r agenda Cabinet ar gyfer 28 Tachwydd 2016. 

 

**Mae rhagor o gopïau ar gael gan Swyddfa’r Cabinet yn ôl y gofyn**.

 

11.      I hysbysu’r Cyngor o’r Defnydd o’r Weithdrefn Benderfynu Frys yn unol ag Erthygl 14.14 y Cyfansoddiad.

 

Eitem

Dyddiad y Cyfarfod

Rhif Cofnod.

 (a)      Gwaith Gwella Canolfannau Hamdden

[Gweld Cofnod]

26 Medi, 2016

C3308

 (b)      Cyfradd Llog Cyfartalog Lleol.

[Gweld Cofnod]

28 Tachwydd, 2016

C3369

 

12.      I dderbyn cwestiynau ac atebion yn ymwneud ag Adran 4.18.2 – 4.18.7 o Gyfansoddiad y Cyngor (h.y. cwestiynau ar unrhyw fater mewn perthynas â lle mae gan y Cyngor rymoedd neu ddyletswyddau neu sy’n effeithio ar Fro Morgannwg). 

[Gweld Cofnod]

 

13.      Cwestiynau gan y cyhoedd –    

Daeth tri chwestiwn i law sydd wedi’u hatodi.

[Gweld Cofnod]

 

14.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Maer wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

15.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Maer wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

                       

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

8 Rhagfyr 2016

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985 -

Arolygu papurau cefndir – Yn yr achos cyntaf dylid ymholi Mr. J. Wyatt, Ffôn: Y Barri (01446) 709408

E-bost: JRWyatt@valeofglamorgan.gov.uk

 

Dosbarthu:  I Holl Aelodau’r Cyngor.

 

 

Noder:  Gallai’r cyfarfod hwn gael ei ffilmio i’w ddarlledu’n fyw neu fel recordiad ar wefan y Cyngor Sir – ar ddechrau’r cyfarfod bydd y Maer yn cadarnhau a yw’r cyfarfod cyfan neu ran ohono’n cael ei ffilmio. Gallai’r delweddau a’r recordiadau sain gael eu defnyddio at ddibenion hyfforddi gan y Cyngor.

 

Yn gyffredinol ni fyddwn yn ffilmio’r oriel gyhoeddus. Ond drwy ddod i’r ystafell gyfarfod a defnyddio’r ardal eistedd gyhoeddus rydych yn cydsynio i gael eich ffilmio ac i’r delweddau neu recordiadau sain o bosibl gael eu defnyddio ar we-ddarllediad a/neu at ddibenion hyfforddi.

 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am hyn, cysylltwch â Phennaeth y Gwasanaethau Democrataidd o fewn oriau swyddfa.  Rhif Ffôn (01446) 709408 neu drwy e-bost – jrwyatt@valeofglamorgan.gov.uk