Hysbysiad o Gyfarfod  CYNGOR ARBENNIG

 

Dyddiad ac amser       DYDD IAU, 9 CHWEFROR, 2017 AM 6.30 P.M. **

y Cyfarfod                     

 

Lleoliad                    SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

** OS BYDD Y CYFARFOD CYNGOR ARBENNIG SY’N DECHRAU AM 6.05PMYN DAL I FYND RHAGDDO, BYDD Y CYFARFOD HWN YN DECHRAU’N SYTH AR EI ÔL

 

 

Agenda

 

RHAN 1

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         (a)       Clywed rhestr yr aelodau.

            (b)       Datgan buddiannau dan God Ymarfer y Cyngor.

(Noder:Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad ar y Cyd y Arweinydd a’r Aelod Aelod Cabinet dros Dai, Gofal Cymdeithasol ac Iechyd -

3.         Ailstrwythuro Uwch Reolwyr: Cyfarwyddiaeth Gwasanaethau Cymdeithasol

(Atodir copi o’r adroddiad i’r Cabinet ar 6 Chwefror 2017.  Caiff Argymhellion y Cabinet eu dosbarthu ymlaen llaw a’u cyflwyno yng Nghyfarfod y Cyngor). [Gwybodaeth Atodol]

[Gweld Cofnod]

 

 

                       

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

2 Chwefror, 2017

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985 -

Arolygu papurau cefndir – Yn yr achos cyntaf dylid ymholi Mr. J. Wyatt, Ffôn: Y Barri (01446) 709408

E-bost: JRWyatt@valeofglamorgan.gov.uk

 

Dosbarthu:  I Holl Aelodau’r Cyngor.

 

 

Noder:  Gallai’r cyfarfod hwn gael ei ffilmio i’w ddarlledu’n fyw neu fel recordiad ar wefan y Cyngor Sir – ar ddechrau’r cyfarfod bydd y Maer yn cadarnhau a yw’r cyfarfod cyfan neu ran ohono’n cael ei ffilmio. Gallai’r delweddau a’r recordiadau sain gael eu defnyddio at ddibenion hyfforddi gan y Cyngor.

 

Yn gyffredinol ni fyddwn yn ffilmio’r oriel gyhoeddus. Ond drwy ddod i’r ystafell gyfarfod a defnyddio’r ardal eistedd gyhoeddus rydych yn cydsynio i gael eich ffilmio ac i’r delweddau neu recordiadau sain o bosibl gael eu defnyddio ar we-ddarllediad a/neu at ddibenion hyfforddi.

 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am hyn, cysylltwch â Phennaeth y Gwasanaethau Democrataidd o fewn oriau swyddfa.  Rhif Ffôn (01446) 709408 neu drwy e-bost – jrwyatt@valeofglamorgan.gov.uk