Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

 

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod  Y CYNGOR

 

Dyddiad ac amser       DYDD MERCHER, 1 MAWRTH, 2017 AM 6.05 P.M.

y Cyfarfod                     

 

Lleoliad                    SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

GOFYNNIR I AELODAU GYMRYD SYLW O AMSER Y CYFARFOD,

CYN Y CYFARFOD AM 6.00PM  BYDD

ENNYD O FYFYRIO ANGHREFYDDOL

 

 

Agenda

 

RHAN 1

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         (a)       Clywed rhestr yr aelodau.

            (b)       Datgan buddiannau dan God Ymarfer y Cyngor.

(Noder:Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

3.         Cymeradwyo cofnodion:

(i)         y cyfarfod a gynhaliwyd ar 14 Rhagfyr 2016;

(ii)        Y 2 Cyfarfodydd Arbennig a gynhaliwyd ar 9 Chwefror 2017.

             (6.05pm Cofnodion)  (6.30pm Cofnodion)

[Gweld Cofnod]

 

4.         Derbyn unrhyw gyhoeddiadau gan y Maer, yr Arweinydd, Aelodau’r Cabinet a Phennaeth y Gwasanaeth Cyflogedig a derbyn unrhyw ddeisebau a gyflwynwyd gan Aelodau.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Rheolwr Gyfarwyddwr –  

5.         Defnydd o Rymoedd Brys y Rheolwr Gyfarwyddwr.

[Gweld Cofnod]

6.         Dyrannu Seddi ar Bwyllgorau.

[Gweld Cofnod]

7.         Ymgynghoriad â Threthdalwyr Annomestig.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad Swyddog Monitro –

8.         Adolygu Cyfansoddiad y Cyngor / y Pwerau a Ddirprwyir i Swyddogion.

[Gweld Cofnod]

 

9.         Cyfeiriad gan y Pwyllgor Safonau:  Dirprwyo i’r Swyddog Monitro.

[Gweld Cofnod]

 

10.      Ystyried y canlyniad(au) canlynol gan y Weithrediaeth o ran Fframwaith Polisi a Chyllideb y Cyngor

 

Eitem

Dyddiad y Cyfarfod

Rhif Cofnod

(a)       Inswleiddio ac Addurno Wal Allanol Gibbonsdown

[Gweld Cofnod]

12 Rhagryf, 2016

C3395

(b)       Polisi Tâl Cyflogeion 2017/18

[Gweld Cofnod]

6 Chwefror, 2017

C3450

(c)       Compact y Sector Gwirfoddol

[Gweld Cofnod]

20 Chwefror, 2017

C3466

(d)       Datganiad Rheoli’r Trysorlys a Buddsoddi 2017/18

[Gweld Cofnod]

20 Chwefror, 2017

C3467

(e)       Cynigion Terfynol Cyllideb Cyfrif Refeniw Tai 2017/18

[Gweld Cofnod]

20 Chwefror, 2017

C3470

(f)        Cynigion Cyfalaf Terfynol 2017/18 i 2021/22

[Gweld Cofnod]

20 Chwefror, 2017

C3468

(g)       Cynigion Terfynol ar gyfer Cyllideb Refeniw 2017/18

[Gweld Cofnod]

20 Chwefror, 2017

C3469

(h)       Asesiad Anghenion Poblogaeth Caerdydd a Bro Morgannwg

[Gweld Cofnod]

20 Chwefror, 2017

C3478

 

O.N.  Mae’r adroddiadau y cyfeirir atynt parthed Eitemau Agenda 10(a) a (h) uchod eisoes wedi eu dosbarthu i Aelodau gydag Agendâu’r Cabinet ar gyfer 12 Rhagryf a 6 a 20 Chwefror, 2017.  Fodd bynnag, i gynorthwyo Aelodau i ystyried y cynigion ar gyfer y gyllideb, mae copïau pellach o’r adroddiadau mewn perthynas â 10(e), (f) a (g) wedi’u cynnwys yn yr agenda.

 

**Mae rhagor o gopïau ar gael gan Swyddfa’r Cabinet yn ôl y gofyn**.

 

11.      Gosod Treth Gyngor 2017/18.

[Gweld Cofnod]

 

12.      I hysbysu’r Cyngor o’r Defnydd o’r Weithdrefn Benderfynu Frys yn unol ag Erthygl 14.14 y Cyfansoddiad.

 

Eitem

Dyddiad y Cyfarfod

Rhif Cofnod.

(a)       Cynllun Rheoli Risgiau Llifogydd Dalgylch Coldbrook

[Gweld Cofnod]

23 Ionawr, 2017

C3441

(b)       Diweddariad ar System Teleffoni Cisco.

[Gweld Cofnod]

23 Ionawr, 2017

C3444

 

13.      I dderbyn cwestiynau ac atebion yn ymwneud ag Adran 4.18.2 – 4.18.7 o Gyfansoddiad y Cyngor (h.y. cwestiynau ar unrhyw fater mewn perthynas â lle mae gan y Cyngor rymoedd neu ddyletswyddau neu sy’n effeithio ar Fro Morgannwg). 

[Gweld Cofnod]

 

14.      Cwestiynau gan y cyhoedd –    

Mae un cwestiwn wedi'i dderbyn a'i atodi.

[Gweld Cofnod]

 

15.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Maer wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

16.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Maer wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

23 Chwefror, 2017

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985 -

Arolygu papurau cefndir – Yn yr achos cyntaf dylid ymholi Mr. J. Wyatt, Ffôn: Y Barri (01446) 709408

E-bost: JRWyatt@valeofglamorgan.gov.uk

 

Dosbarthu:  I Holl Aelodau’r Cyngor.

 

 

Noder:  Gallai’r cyfarfod hwn gael ei ffilmio i’w ddarlledu’n fyw neu fel recordiad ar wefan y Cyngor Sir – ar ddechrau’r cyfarfod bydd y Maer yn cadarnhau a yw’r cyfarfod cyfan neu ran ohono’n cael ei ffilmio. Gallai’r delweddau a’r recordiadau sain gael eu defnyddio at ddibenion hyfforddi gan y Cyngor.

 

Yn gyffredinol ni fyddwn yn ffilmio’r oriel gyhoeddus. Ond drwy ddod i’r ystafell gyfarfod a defnyddio’r ardal eistedd gyhoeddus rydych yn cydsynio i gael eich ffilmio ac i’r delweddau neu recordiadau sain o bosibl gael eu defnyddio ar we-ddarllediad a/neu at ddibenion hyfforddi.

 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am hyn, cysylltwch â Phennaeth y Gwasanaethau Democrataidd o fewn oriau swyddfa.  Rhif Ffôn (01446) 709408 neu drwy e-bost – jrwyatt@valeofglamorgan.gov.uk