Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod  Y CYNGOR

 

Dyddiad ac amser       DYDD MERCHER, 26 EBRILL, 2017 AM 6.05 P.M.

y Cyfarfod                     

 

Lleoliad                       SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

GOFYNNIR I AELODAU GYMRYD SYLW O AMSER Y CYFARFOD.

CYN Y CYFARFOD AM 6.00PM  BYDD ENNYD O FYFYRIO ANGHREFYDDOL

 

 

Agenda

 

RHAN 1

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         (a)       Clywed rhestr yr aelodau.

            (b)       Datgan buddiannau dan God Ymarfer y Cyngor.

(Noder:Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

3.         Cymeradwyo cofnodion  y cyfarfod a gynhaliwyd ar 1 Mawrth, 2017.

[Gweld Cofnod]

 

4.         Derbyn unrhyw gyhoeddiadau gan y Maer, yr Arweinydd, Aelodau’r Cabinet a Phennaeth y Gwasanaeth Cyflogedig a derbyn unrhyw ddeisebau a gyflwynwyd gan Aelodau.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad Rheolwr Gyfarwyddwr –  

5.         Defnydd o Rymoedd Brys y Rheolwr Gyfarwyddwr.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Swyddog Monitro –

6.         Adolygu Cyfansoddiad y Cyngor / y Pwerau a Ddirprwyir i Swyddogion.

[Gweld Cofnod]

 

7.         Ystyried y canlyniad(au) canlynol gan y Weithrediaeth o ran Fframwaith Polisi a Chyllideb y Cyngor

 

Eitem

Dyddiad y Cyfarfod

Rhif Cofnod

(a)       Cynllun Busnes Tai 2017.

(Hefyd, gofynnir i Aelodau nodi'r defnydd o Erthygl 14.14 o Gyfansoddiad y Cyngor (Gweithdrefn Penderfyniad Brys))

[Gweld Cofnod]

3 Ebrill, 2017

C3527

(b)       Ardrethi Annomestig - Cynllun Rhyddhau   Ardrethi’r Heol Fawr 2017-18.

Mae copi o’r adroddiad a gyflwynwyd i’r Cabinet ar 24 Ebrill,   2017 wedi’i atodi.  Bydd argymhellion y Cabinet yn cael eu gosod   gerbron yr Aelodau yn ystod Cyfarfod y Cyngor. 

[Gweld Cofnod]

24 Ebrill, 2017

C

(c)        Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir -   Adolygiad ar Cyntundeb Gweithio ar y Cyd.

Mae copi o’r adroddiad a gyflwynwyd i’r Cabinet ar   24 Ebrill, 2017 wedi’i atodi.  Bydd argymhellion y Cabinet yn cael   eu gosod gerbron yr Aelodau yn ystod Cyfarfod y Cyngor. 

[Gweld Cofnod]

24 Ebrill, 2017

C

 

D.S.  Mae’r adroddiad y cyfeirir ato yn Eitem Agenda 7(a) uchod a’r agenda ar gyfer Cyfarfod y Cabinet ar 3 Ebrill, 2017 eisoes wedi’u dosbarthu i’r Aelodau. 

 

**Cewch ragor o gopïau yn Swyddfa’r Cabinet os bydd angen**.

 

8.         I hysbysu’r Cyngor o’r Defnydd o’r Weithdrefn Benderfynu Frys yn unol ag Erthygl 14.14 y Cyfansoddiad.

 

Eitem

Dyddiad y Cyfarfod

Rhif Cofnod.

(a)       Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Bro Morgannwg – Asesiad Lles.

[Gweld Cofnod]

6 Mawrth, 2017

C3488

(b)       Ymgynghoriad ar Fframwaith Datblygu Cenedlaethol Llywodraeth Cymru: Galw am Dystiolaeth a Phrojectau.

[Gweld Cofnod]

6 Mawrth, 2017

C3491

(c)        Trefniadau Derbyn ysgolion (2018/19).

[Gweld Cofnod]

3 Ebrill, 2017

C3525

 

9.         I dderbyn cwestiynau ac atebion yn ymwneud ag Adran 4.18.2 – 4.18.7 o Gyfansoddiad y Cyngor (h.y. cwestiynau ar unrhyw fater mewn perthynas â lle mae gan y Cyngor rymoedd neu ddyletswyddau neu sy’n effeithio ar Fro Morgannwg). 

[Gweld Cofnod]

 

10.      Cwestiynau gan y cyhoedd –    

            Dim cwestiynau wedi eu derbyn.

 

11.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Maer wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

12.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Maer wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

                       

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

20 Ebrill, 2017

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985 -

Arolygu papurau cefndir – Yn yr achos cyntaf dylid ymholi Mr. J. Wyatt, Ffôn: Y Barri (01446) 709408

E-bost: JRWyatt@valeofglamorgan.gov.uk

 

Dosbarthu:  I Holl Aelodau’r Cyngor.

 

 

Noder:  Gallai’r cyfarfod hwn gael ei ffilmio i’w ddarlledu’n fyw neu fel recordiad ar wefan y Cyngor Sir – ar ddechrau’r cyfarfod bydd y Maer yn cadarnhau a yw’r cyfarfod cyfan neu ran ohono’n cael ei ffilmio. Gallai’r delweddau a’r recordiadau sain gael eu defnyddio at ddibenion hyfforddi gan y Cyngor.

 

Yn gyffredinol ni fyddwn yn ffilmio’r oriel gyhoeddus. Ond drwy ddod i’r ystafell gyfarfod a defnyddio’r ardal eistedd gyhoeddus rydych yn cydsynio i gael eich ffilmio ac i’r delweddau neu recordiadau sain o bosibl gael eu defnyddio ar we-ddarllediad a/neu at ddibenion hyfforddi.

 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am hyn, cysylltwch â Phennaeth y Gwasanaethau Democrataidd o fewn oriau swyddfa.  Rhif Ffôn (01446) 709408 neu drwy e-bost – jrwyatt@valeofglamorgan.gov.uk