Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod  Y CYNGOR

 

Dyddiad ac amser       DYDD MERCHER, 25 EBRILL, 2018 AM 6.05 P.M.

y Cyfarfod                     

 

Lleoliad                    SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

GOFYNNWYD I AELODAU NODI AMSER Y CYFARFOD GWEDDÏWN AM 6.00 P.M.

 

Agenda

 

RHAN 1

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod

 

2.         (a)       Clywed rhestr yr aelodau.

            (b)       Datgan buddiannau dan God Ymarfer y Cyngor.

(Noder:Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod

 

3.         Cymeradwyo cofnodion:

(i)         Y cyfarfod a gynhaliwyd ar 28Chewfror2018;

(ii)        Y Cyfarfod Arbennig a gynhaliwyd ar 28 Mawrth 2018.

 

[Gweld Cofnod

 

4.         Derbyn unrhyw gyhoeddiadau gan y Maer, yr Arweinydd, Aelodau’r Cabinet a Phennaeth y Gwasanaeth Cyflogedig a derbyn unrhyw ddeisebau a gyflwynwyd gan Aelodau.

[Gweld Cofnod] [Gweld Cofnod

 

Adroddiad Swyddog Monitro –

5.         Adolygu Cyfansoddiad y Cyngor : Y Pwerau a Ddirprwyir i Swyddogion.

[Gweld Cofnod

 

6.         Ystyried y canlyniad(au) canlynol gan y Weithrediaeth o ran Fframwaith Polisi a Chyllideb y Cyngor

 

References

Eitem

Dyddiad y Cyfarfod

Rhif Cofnod.

(a)       Cyfraddau Annomestig – Cynllun Rhyddhau Cyfraddau’r Heol Fawr 2018-19

[Gweld Cofnod

16 Ebrill, 2018

C290

 

O.N.  Mae’r adroddiad y cyfeirir atynt parthed Eitem Agenda 6(a)  uchod eisoes wedi eu dosbarthu i Aelodau gydag Agenda’r Cabinet ar gyfer 16 Ebrill, 2018. 

**Mae rhagor o gopïau ar gael gan Swyddfa’r Cabinet yn ôl y gofyn**.

 

7.         I hysbysu’r Cyngor o’r Defnydd o’r Weithdrefn Benderfynu Frys yn unol ag Erthygl 14.14 y Cyfansoddiad.

 

Urgent Decision

Eitem

Dyddiad y Cyfarfod

Rhif Cofnod.

(a)       Benthyciadau Tai’r Sector Preifat Diwygiedig

[Gweld Cofnod

26 Mawrth, 2018

C271

(b)       Cyfraddau Annomestig – Cynllun Rhyddhau Cyfraddau’r Heol Fawr 2018-19

[Gweld Cofnod

16 Ebrill, 2018

C290

(c)        Adnewyddu Trwydded Microsoft 2018-20

[Gweld Cofnod

16 Ebrill, 2018

C291

 

8.         I dderbyn cwestiynau ac atebion yn ymwneud ag Adran 4.18.2 – 4.18.7 o Gyfansoddiad y Cyngor (h.y. cwestiynau ar unrhyw fater mewn perthynas â lle mae gan y Cyngor rymoedd neu ddyletswyddau neu sy’n effeithio ar Fro Morgannwg). 

[Gweld Cofnod

 

9.         Cwestiynau gan y cyhoedd –    

            Derbyniwyd 16 cwestiynau ac maent ynghlwm.

[Gweld Cofnod

 

10.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Maer wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

11.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Maer wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

19 Ebrill, 2018

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985 -

Arolygu papurau cefndir – Yn yr achos cyntaf dylid ymholi Mr. J. Wyatt, Ffôn: Y Barri (01446) 709408

E-bost: JRWyatt@valeofglamorgan.gov.uk

 

Dosbarthu:  I Holl Aelodau’r Cyngor.

 

 

Noder:  Gallai’r cyfarfod hwn gael ei ffilmio i’w ddarlledu’n fyw neu fel recordiad ar wefan y Cyngor Sir – ar ddechrau’r cyfarfod bydd y Maer yn cadarnhau a yw’r cyfarfod cyfan neu ran ohono’n cael ei ffilmio. Gallai’r delweddau a’r recordiadau sain gael eu defnyddio at ddibenion hyfforddi gan y Cyngor.

 

Yn gyffredinol ni fyddwn yn ffilmio’r oriel gyhoeddus. Ond drwy ddod i’r ystafell gyfarfod a defnyddio’r ardal eistedd gyhoeddus rydych yn cydsynio i gael eich ffilmio ac i’r delweddau neu recordiadau sain o bosibl gael eu defnyddio ar we-ddarllediad a/neu at ddibenion hyfforddi.

 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am hyn, cysylltwch â Phennaeth y Gwasanaethau Democrataidd o fewn oriau swyddfa.  Rhif Ffôn (01446) 709408 neu drwy e-bost – jrwyatt@valeofglamorgan.gov.uk