Rhybudd o gyfarfod    PWYLLGOR GWASANAETHAU DEMOCRATAIDD

 

Dyddiad ac amser

y cyfarfod                   DYDD MERCHER, 13 EBRILL, 2016 AM 4.00 P.M.

 

Lleoliad                    YSTAFELL BWYLLGOR 1, Y SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am golli’r cyfarfod.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Derbyn datganiadau o fuddiant.

(Dylai aelodau sydd am ymgynghori ynghylch yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod.)

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad y Rheolwr-gyfarwyddwr –

4.         Y wybodaeth ddiweddaraf am DGaCh ar gyfer Aelodau.

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeirer at -

5.         Fframwaith Rheoli Perfformiad: Cabinet - 22 Chwefror, 2016.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd –

6.         Adroddiad Blynyddol Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol (BACGA).

[Gweld Cofnod]

 

7.         Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd yn teimlo y dylid eu hystyried ar frys (Rhan I).

 

RHAN II

O DAN ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL1972,

GELLIR GWAHARDD Y CYHOEDD A CHYNRYCHIOLWYR Y WASG RHAG DOD I’R CYFARFOD PAN FYDD YR EITEMAU CANLYNOL O DAN YSTYRIAETH.

 

 

8.         Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd yn teimlo y dylid eu hystyried ar frys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr-gyfarwyddwr

 

7 Ebrill, 2016

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg hefyd.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Hawl i Wybodaeth) 1985:

Archwilio Papurau Cefndir. Dylid cyfeirio ymholiadau yn y lle cyntaf at  Mr. J. Wyatt (ffôn: 01446 709408)

e-bost - democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

At Holl Aelodau Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Cadeirydd: Y Cynghorydd N.P. Hodges

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd J.W. Thomas

Cynghorwyr: A.G. Bennett, R.J. Bertin, Ms. B.E. Brooks, J. Drysdale, G. Roberts, R.L. Traherne, E. Williams a M.R. Wilson.