Hysbysiad o Gyfarfod         PWYLLGOR GWASANAETHAU DEMOCRATAIDD

 

Dyddiad ac amser y Cyfarfod DYDD MAWRTH, 26 GORFFENNAF, 2016 AM 4.00 P.M.

 

Lleoliad                            YSTAFELL BWYLLGOR RHIF 1, SWYDDFEYDD  DINESIG

 

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Derbyn datganiadau o fuddiant.

(Sylwer:Gofynnir i aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad y Rheolwr Gyfarwyddwr -

4.         Diweddariad TGCh i Aelodau.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd -

5.         Cyfansoddiad y Cyngor: Gweithdrefn parthed Pleidleisiau wedi’u Cofnodi.

[Gweld Cofnod]

6.         Gwe-ddarlledu Cyfarfodydd.

[Gweld Cofnod]

7.         Adroddiad Blynyddol y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd.

[Gweld Cofnod]

 

8.         Unrhyw eitemau mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn faterion brys (Rhan I).

 

RHAN II

MAE’N BOSIBL Y CAIFF Y CYHOEDD A’R WASG EU HEITHRIO O’R CYFARFOD TRA BOD YR EITEM(AU) CANLYNOL YN CAEL EU HYSTYRIED YN UNOL AG ADRAN 100a(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972 

 

9.         Unrhyw eitemau mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn faterion brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

20 Gorffennaf 2016

 

 

Mae fersiwn o’r Agenda hon ar gael yn Saesneg

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985:

Archwilio papurau cefndir - yn yr achos cyntaf, dylid anfon ymholiadau at Mr. J. Wyatt (ffôn: 01446 709408)

e-bost - democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

At Bob Aelod o’r Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Cadeirydd:  Y Cynghorydd N.P. Hodges

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd J.W. Thomas

Cynghorwyr: A.G. Bennett, R.J. Bertin, Ms. B.E. Brooks, J. Drysdale, G. Roberts, R.L. Traherne, E. Williams ac M.R. Wilson.