Hysbysiad o Gyfarfod  PWYLLGOR GWASANAETHAU DEMOCRATAIDD

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                 DYDD MERCHER, 19 HYDREF 2016 AM 4.00 P.M.

 

Lleoliad                    YSTAFELL BWYLLGOR RHIF1, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau dan God Ymarfer y Cyngor.

(Noder:Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad y Rheolwr Gyfarwyddwr –

4.         Diweddariad TGCh i Aelodau.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd –

5.         Adroddiad Asesiad Corfforaethol Swyddfa Archwilio Cymru 2016: Adborth Craffu.

[Gweld Cofnod]

6.         Adroddiad Blynyddol Drafft Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol (IRPW)

(Mae copi o Adroddiad Blynyddol drafft 2017/18 IRPW wedi’i atodi.  Cynhwysir Penderfyniadau Drafft y Panel dan bob Adran o’r Adroddiad ac fe’u nodir hefyd ar dudalennau 56-60. Mae crynodeb byr o’r newidiadau sydd fwyaf perthnasol i’r Aelodau hefyd wedi’i atodi fel Atodiad).

[Gweld Cofnod]

 

7.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972

 

8.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

13 Hydref 2016

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985:

Arolygu papurau cefndir – Yn yr achos cyntaf dylid ymholi Mr J. Wyatt (ffôn: 01446 709408)

e-bost - democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Holl Aelodau Pwyllgor y Gwasanaethau Democrataidd

Cadeirydd: Y Cynghorydd N.P. Hodges;

Is-gadeirydd: Y Cynghorwyr A.G. Bennett;

Y Cynghorwyr: R.J. Bertin, Ms. B.E. Brooks, J. Drysdale, G. Roberts, J.W. Thomas, R.L. Traherne, E. Williams a M.R. Wilson.