Hysbysiad o Gyfarfod   PWYLLGOR GWASANAETHAU DEMOCRATAIDD

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                   DYDD MERCHER, 17 HYDREF 2018 AM 4.00 P.M.

 

Lleoliad                       YSTAFELL BWYLLGOR RHIF 3, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.         Cofnodion.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau dan God Ymarfer y Cyngor.

(Noder:Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd –

4.         Adroddiad Blynyddol Drafft 2019/20 Panel Taliadau Cydnabyddiaeth Annibynnol Cymru (IRPW).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad y Rheolwr Gyfarwyddwr –

5.         Gweithgor Expo Datblygu Aelodau.

[Gweld Cofnod]

 

6.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972

 

7.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

10 Hydref 2018

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985:

Arolygu papurau cefndir – Yn yr achos cyntaf dylid ymholi Mr. J. Rees (ffôn: 01446 709413)

e-bost - democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Holl Aelodau Pwyllgor y Gwasanaethau Democrataidd

Cadeirydd: Y Cynghorydd O. Griffiths;

Is-gadeirydd: Y Cynghorwyr S.J. Griffiths;

Y Cynghorwyr: G.D.D. Carroll, N.P. Hodges, K.F. McCaffer, N. Moore, M.G.J. Morgan, L.O. Rowlands, N.C. Thomas a E. Williams.