Rhybudd o gyfarfod    PWYLLGOR YMDDEOL YN GYNNAR / DISWYDDO

 

Dyddiad ac amser       DYDD LLUN, 25 EBRILL, 2016 AM 4.00 P.M.

y Cyfarfod

Lleoliad                    YSTAFELL BWYLLGOR 1, Y SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am golli’r cyfarfod.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 21 Mawrth, 2016.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Derbyn datganiadau o fuddiant).

            (Dylai aelodau sydd am ymgynghori ynghylch yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

4.         Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd yn teimlo y dylid eu trafod ar frys (Rhan I).

 

RHAN II

O DAN ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL1972,

GELLIR GWAHARDD Y CYHOEDD A CHYNRYCHIOLWYR Y WASG RHAG DOD I’R CYFARFOD PAN FYDD YR EITEMAU CANLYNOL O DAN YSTYRIAETH. 

 

Adroddiad y Cyfarwyddwr Dysgu a Sgiliau –  

5.         Pennu Diswyddiad ar sail Dileu Swydd – M.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad y Rheolwr-gyfarwyddwr –

6.         Pennu Ymddeoliad Cynnar Gwirfoddol ar sail Dileu Swydd – G.

[Gweld Cofnod]

 

7.         Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd yn teimlo y dylid eu hystyried ar frys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr-gyfarwyddwr

 

19 Ebrill, 2016

 

Mae’r Agenda Hon ar gael yn Saesneg Hefyd

 

Deddf Llywodraeth Leol (Hawl i Wybodaeth) 1985

Archwilio papurau cefndir: dylid cyfeirio ymholiadau yn y lle cyntaf at Mr. J. Rees un ai drwy ffonio (01446) 709413 neu drwy afon neges i jerees@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

At Aelodau Pwyllgor Ymddeol yn Gynnar / Diswyddo

Cadeirydd: S.C. Egan

Is-gadeirydd: Mrs. P. Drake

Cynghorwyr: H.J.W. James, G. John, Mrs. M. Kelly Owen a Mrs. A. Moore (ac un lle gwag).