Hysbysiad am Gyfarfod      PWYLLGOR YMDDEOLIAD CYNNAR / DISWYDDO

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                          LLUN 6 MEHEFIN 2016 AM 4.00 P.M.

 

Lleoliad                              YSTAFELL BWYLLGOR 1, Y SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldebau.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 25 Ebrill 2016.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Derbyn datganiadau o ddiddordeb.

(Noder: Gofynnir i Aelodau sydd angen cyngor ar y mater hwn gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod.)

[Gweld Cofnod]

 

4.         Unrhyw fater brys ym marn y Cadeirydd (Rhan I).

 

RHAN II

 

GELLIR GWAHARDD Y CYHOEDD A’R WASG O’R CYFARFOD YN YSTOD TRAFODAETHAU AR Y MATER(ION) SY’N DILYN, YN UNOL AG ADRAN 100A(4) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

Adroddiad Cyfarwyddwr Dysgu a Sgiliau –  

5.         Penderfyniad ar Ddiswyddo – C.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad Pennaeth Gwasanaethau Oedolion / Rheolydd Lleoliadau –

6.         Penderfyniad ar Ymddeoliad Cynnar Gwirfoddol ar sail Diswyddo – E.

[Gweld Cofnod]

 

7.         Unrhyw fater brys ym marn y Cadeirydd (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

31 Mai 2016

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

Deddf Llywodraeth Leol (Hawl i Wybodaeth) 1985 –

Archwilio papurau’r cefndir: dylid cyfeirio ymholiadau cychwynnol at Mr. J. Rees Rhif ffôn: (01446) 709413

E-bost: jerees@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Pwyllgor Ymddeoliad Cynnar / Diswyddo

Cadeirydd: Y Cynghorydd S.C. Egan

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd Ms. B.E. Brooks;  

Y Cynghorwyr: H.J.W. James, G. John, Mrs. M. Kelly Owen a Mrs. A. Moore (ac un lle gwag).