Hysbysiad o Gyfarfod  PWYLLGOR YMDDEOLIAD CYNNAR / DISWYDDO

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                 LLUN 27 MEHEFIN 2016 AM 4.00 P.M.

 

Lleoliad                    SIAMBR Y CYNGOR, Y SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldebau.

 

2.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 6 Mehefin 2016.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Derbyn datganiadau o ddiddordeb.

(Noder: Gofynnir i Aelodau sydd angen cyngor ar y mater hwn gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod.)

[Gweld Cofnod]

 

4.         Unrhyw fater brys ym marn y Cadeirydd (Rhan I).

 

RHAN II

 

GELLIR GWAHARDD Y CYHOEDD A’R WASG O’R CYFARFOD YN YSTOD TRAFODAETHAU AR Y MATER(ION) SY’N DILYN, YN UNOL AG ADRAN 100A(4) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

Adroddiad Cyfarwyddwr Dysgu a Sgiliau –  

5.         Penderfyniadau ar Ddiswyddo – T.

[Gweld Cofnod]

6.         Penderfyniadau ar Ddiswyddo / Ymddeoliad Cynnar – P.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad Cyfarwyddwr yr Amgylchedd a Thai -

7.         Penderfyniadau ar Ymddeoliad Cynnar Gwirfoddol ar sail Diswyddiad – W.

[Gweld Cofnod]

8.         Penderfyniadau ar Ymddeoliad Cynnar Gwirfoddol ar sail Diswyddiad – B.

[Gweld Cofnod]

 

9.         Unrhyw fater brys ym marn y Cadeirydd (Rhan II).

 

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

21 Mehefin 2016

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg

 

Deddf Llywodraeth Leol (Hawl i Wybodaeth) 1985 –

Archwilio papurau’r cefndir: dylid cyfeirio ymholiadau cychwynnol at Mr. J. Rees Rhif ffôn: (01446) 709413

E-bost: jerees@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Aelodau’r Pwyllgor Ymddeoliad Cynnar / Diswyddo

Cadeirydd: Y Cynghorydd S.C. Egan

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd Ms. B.E. Brooks; 

Y Cynghorwyr: H.J.W. James, G. John, Mrs. M. Kelly Owen a Mrs. A. Moore (ac un lle gwag).