Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

 

Hysbysiad o Gyfarfod     PWYLLGOR YMDDEOL YN GYNNAR / DILEU SWYDDI

 

Dyddiad ac amser         DYDD LLUN 5 MEDI, 2016 AM 4.00 P.M.

y Cyfarfod                

 

Lleoliad                         YSTAFELL BWYLLGOR RHIF1, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 25 Gorffennaf 2016.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau dan God Ymarfer y Cyngor.

            (Noder:Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

4.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

Adroddiad y Rheolwr Gyfarwyddwr -

5.         Cais am Ymddeoliad Hyblyg – V.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol -

6.         Cais am Ymddeoliad Hyblyg – C.

[Gweld Cofnod]

 

7.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

30 Awst, 2016

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. 

Arolygu papurau cefndir – Yn yr achos cyntaf dylid ymholi Mr J. Rees Ffôn: (01446) 709413

E-bost: jerees@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Aelodau’r Pwyllgor Ymddeol yn Gynnar / Dileu Swyddi

Cadeirydd: Y Cynghorydd S.C. Egan;

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd Ms. B.E. Brooks;  

Y Cynghorwyr: H.J.W. James, G. John, Mrs. M. Kelly Owen, Mrs. A. Moore a A.P. Riley.