Hysbysiad am

Gyfarfod

                              Y PWYLLGOR ARCHWILIO

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                 LLUN 25 EBRILL 2016 AM 6.00 PM

 

Lleoliad                    YSTAFELL BWYLLGOR RHIF 1, Y SWYDDFEYDD DINESIG

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldebau.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 22 Chwefror 2016.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Derbyn datganiadau o ddiddordeb (yn cynnwys datganiadau chwipio).

(Noder: Gofynnir i Aelodau sydd angen cyngor ar y mater hwn gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod.)

[Gweld Cofnod

 

Adroddiadau’r Rheolwr Gyfarwyddwr –

4.          Cynllun Archwilio 2016.

[Gweld Cofnod]

5.          Asesiad Hydwythdedd Cyllidol.  

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau Pennaeth Cyllid / Swyddog Adran 151

6.         Ceisiadau am Wybodaeth a Gweithredu.

[Gweld Cofnod]

7.         Y Pwyllgor Archwilio – Strategaeth Archwiliad Mewnol Arfaethedig Gwasanaethau a Rennir a’r Cynllun Archwilio Blynyddol yn seiliedig ar Risg 2016/17.

[Gweld Cofnod]

8.         Y Pwyllgor Archwilio – Cylch Gorchwyl.

[Gweld Cofnod]

9.         Y Pwyllgor Archwilio – Cynllun Gweithio Ymlaen Llaw.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad Rheolydd Gweithredol Archwilio (yn gweithredu fel Pennaeth Archwilio) –

10.      Dyfarniad ar Archwiliad Mewnol Blynyddol 2015/16.

[Gweld Cofnod]

 

11.       Unrhyw fater brys ym marn y Cadeirydd (Rhan I).

 

RHAN II

 

GELLIR GWAHARDD Y CYHOEDD A’R WASG O’R CYFARFOD YN YSTOD

TRAFODAETHAU AR Y MATER(ION) SY’N DILYN, YN UNOL AG ADRAN

100A(4) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

12.       Unrhyw fater brys ym marn y Cadeirydd (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

18 Ebrill 2016

 

Mae’r Agenda Hon ar gael yn Saesneg Hefyd

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985

Archwilio papurau’r cefndir:

Dylid cyfeirio ymholiadau cychwynnol at

Mr. C. Hope, Rhif ffôn: 01446 709855

e-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Aelodau’r Pwyllgor Archwilio

Cadeirydd: Y Cynghorydd K. Hatton;

Is-gadeirydd: Mr. P.R. Lewis (Aelod Lleyg);

Y Cynghorwyr: J.C. Bird, Mrs. P. Drake, J. Drysdale, K.P. Mahoney, A.C. Williams ac M.R. Wilson