Hysbysiad o Gyfarfod           PWYLLGOR ARCHWILIO

 

Dyddiad ac amser y Cyfarfod   DYDD MERCHER, 27 GORFFENNAF 2016 AM 6.00 PM

 

Lleoliad                            SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

**DYLAI AELODAU (YN UNIG) GOFIO Y BYDD SESIWN FRIFFIO GAN SAC (SESIWN RHIF2)

YN DECHRAU AM 5.00 P.M. YN SIAMBR Y CYNGOR

 

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Penodi Cadeirydd.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Penodi Is-gadeirydd.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

4.         Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 25 Ebrill 2016.

[Gweld Cofnod]

 

5.         Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymddygiad y Cyngor.

            (Sylwer:Gofynnir i aelodau sydd am gael cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod.)

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Rheolwr Gyfarwyddwr -

6.         Datganiad Llywodraethu Blynyddol 2015/16.

[Gweld Cofnod]

7.         Datganiad o Gyfrifon Anarchwiliedig 2015/16.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau Pennaeth yr Adran Gyllid/ Swyddog Adran 151 -  

8.        Gwasanaeth Archwilio Cyfrifiaduron – Cynllun Peilot.

[Gweld Cofnod]

9.        Diweddariad o Wasanaethau Adeiladu.

[Gweld Cofnod]

10.      Effeithiolrwydd y Pwyllgor Archwilio – Hunanasesiad 2015/16.

[Gweld Cofnod]

11.      Cwynion Corfforaethol.

[Gweld Cofnod]

12.      Ceisiadau am Wybodaeth a Chamau Gweithredu.

[Gweld Cofnod]

13.      Chwythu'r Chwiban.

[Gweld Cofnod]

14.      Asesiad Allanol.

[Gweld Cofnod]

15.      Pwyllgor Archwilio – Blaengynllun Gwaith.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad y Rheolwr Gweithredol – Archwiliad (fel Pennaeth yr Archwiliad)-

16.      2016/17 Chwarter 1 – Adroddiad Alldro o fis Ebrill i fis Mehefin 2016.

[Gweld Cofnod]

 

17.       Unrhyw eitemau eraill mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn faterion brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

MAE’N BOSIBL Y CAIFF Y CYHOEDD A’R WASG EU HEITHRIO O’R CYFARFOD TRA BOD YR EITEM(AU) YN CAEL EU HYSTYRIED YN UNOL AG ADRAN 100a(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

18.       Unrhyw eitemau eraill mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn faterion brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

20 Gorffennaf 2016

 

Mae fersiwn o’r Agenda hwn hefyd ar gael yn Saesneg

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985

Archwilio papurau cefndirol:

Yn yr achos cyntaf, dylid cyfeirio ymholiadau at  

Mr. J. Rees, Ffôn: 01446 709413

e-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

At Aelodau’r Pwyllgor Archwilio

Cynghorwyr: J.C. Bird, Mrs. P. Drake, J. Drysdale, K. Hatton, A.C. Williams, C.J. Williams ac M.R. Wilson a Mr. P.R. Lewis (Aelod Lleyg).