Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod  PWYLLGOR ARCHWILIO

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                 DYDD MERCHER, 21 MEDI, 2016 AM 6.00 P.M.

 

Lleoliad                    YSTAFELL BWYLLGOR RHIF 1, Y SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 27 Gorffennaf, 2016.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau dan God Ymarfer y Cyngor.

(Noder:Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Rheolwr Gyfarwyddwr -

4.         Archwiliad o Gyfriflenni 2015/16 – Adroddiad i’r Sawl sy’n Gyfrifol am Lywodraethu.

[Gweld Cofnod]

5.         Datganiad Llywodraethu Blynyddol 2015-16 wedi’i Ddiwygio.

[Gweld Cofnod]

6.         Datganiad o Gyfrifon 2015-16 wedi’i Archwilio.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau Penaethiaid Cyllid / Swyddog Adran 151 -

7.         Ceisiadau Gwybodaeth a Chamau Gweithredu.

[Gweld Cofnod]

8.         Dogfennau Archwilio Allweddol wedi’u Diwygio.

[Gweld Cofnod]

9.         Rhaglen Blaengynllunio.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad y Rheolwr Gweithredol – Archwilio (fel y Pennaeth Archwilio) -

10.      Adroddiad Alldro – Ebrill i Awst 2016.

[Gweld Cofnod]

 

11.       Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

12.       Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

14 Medi, 2016

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985

Arolygu papurau cefndir:

Yn yr achos cyntaf dylid ymholi

Mr. G. Davies, Ffôn: 01446 709249

e-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Aelodau’r Pwyllgor Archwilio

Cadeirydd: Y Cynghorydd K. Hatton;

Is-gadeirydd: Mr. P.R. Lewis (Aelod Lleyg);

Y Cynghorwyr: J.C. Bird, Mrs. P. Drake, J. Drysdale, A.C. Williams, C.J. Williams a M.R. Wilson.