Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

 

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod          PWYLLGOR ARCHWILIO

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod            DYDD LLUN, 21 TACHWYDD, 2016 AM 6.00 P.M.

 

Lleoliad                YSTAFELL BWYLLGOR RHIF 1, Y SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 21 Medi, 2016.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau dan God Ymarfer y Cyngor.

            (Noder:Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeiriadau – 

4.         Canlyniad Adroddiad Asesu Corfforaethol Swyddfa Archwilio Cymru 2016 sy’n cynnwys Adroddiad Gwella Blynyddol 2015-16 – Cabinet: 5 Medi, 2016.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Rheolwr Gyfarwyddwr -

5.         Swyddfa Archwilio Cymru – Rhaglen Gwaith Perfformio Ddiweddaraf 2016/17.

[Gweld Cofnod]

6.         Swyddfa Archwilio Cymru - 2015/16 Adroddiad Archwiliad Cyfrifon.

[Gweld Cofnod]

7.         Cyfrifon Ymddiriedolaeth Ystâd Deddf Eglwys Cymru 2015/16 – Adrodd wrth y rhai y mae arnynt gyfrifoldeb Llywodraethu.

[Gweld Cofnod]

8.         Cofrestr Risg Gorfforaethol Ddiweddaraf.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau Pennaeth yr Adran Gyllid / Swyddog Adran 151 -  

9.        Menter Twyll Genedlaethol.

[Gweld Cofnod]

10.      Rhaglen Blaengynllunio.

[Gweld Cofnod]

11.      Consortia Addysg Rhanbarthol.

[Gweld Cofnod]

12.      Rheoli Contractau. [Gwybodaeth atodol]

[Gweld Cofnod]

13.      Adroddiad Blynyddol ar Ysgolion.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad y Rheolwr Gweithredol – Archwiliad (fel Pennaeth yr Archwiliad) –

14.      Archwilio Mewnol – Adroddiad Allbwn – Ebrill i Hydref 2016.

[Gweld Cofnod]

 

15.       Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

16.       Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

14 Tachwydd, 2016

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985

Arolygu papurau cefndir:

Yn yr achos cyntaf dylid ymholi

Mr. J. Rees, Ffôn: 01446 709413

e-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Aelodau’r Pwyllgor Archwilio

Cadeirydd: Y Cynghorydd K. Hatton;

Is-gadeirydd: Mr. P.R. Lewis (Aelod Lleyg);

Y Cynghorwyr: J.C. Bird, Mrs. P. Drake, J. Drysdale, A.C. Williams, C.J. Williams a M.R. Wilson.