Hysbysiad o Gyfarfod  PWYLLGOR ARCHWILIO

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                 DYDD LLUN, 20 CHWEFROR, 2017 AM 6.00 P.M.

 

Lleoliad                    YSTAFELL BWYLLGOR RHIF 1, Y SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 21 Tachwydd 2016.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau dan God Ymarfer y Cyngor.

            (Noder:Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad Rheolwr Gyfarwyddwr –

4.         Ardystiad Grantiau ac Enillion 2015-16.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau Pennaeth yr Adran Gyllid / Swyddog Adran 151 -  

5.         Datganiad Buddsoddiadau Rheoli'r Trysorlys a 2016/17.

[Gweld Cofnod]

6.         Y Diweddaraf ar Swyddi Gwag Staff yn y Gwasanaeth a Rennir Archwilio Mewnol.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau y Rheolwr Gweithredol – Archwiliad (fel Pennaeth yr Archwiliad) –

7.         Archwilio Mewnol – Adroddiad Allbwn – Ebrill 2016 i Ionawr 2017.

[Gweld Cofnod]

8.         Archwiliadau na Gynhaliwyd 2016-17.

[Gweld Cofnod]

9.         Rhaglen Blaengynllunio.

[Gweld Cofnod]

 

10.       Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

11.       Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

13 Chwefror, 2017

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985

Arolygu papurau cefndir:

Yn yr achos cyntaf dylid ymholi

Mr. J. Rees, Ffôn: 01446 709413

e-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Aelodau’r Pwyllgor Archwilio

Cadeirydd: Y Cynghorydd K. Hatton;

Is-gadeirydd: Mr. P.R. Lewis (Aelod Lleyg);

Y Cynghorwyr: J.C. Bird, Mrs. P. Drake, J. Drysdale, A.C. Williams, C.J. Williams a M.R. Wilson.