Hysbysiad o Gyfarfod  PWYLLGOR ARCHWILIO

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                 DYDD LLUN, 24 EBRILL, 2017 AM 6.00 P.M.

 

Lleoliad                    SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 20 Chwefror 2017.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau dan God Ymarfer y Cyngor.

            (Noder:Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeirnod –  

4.         Adroddiad Asesu Corfforaethol Swyddfa Archwilio Cymru 2016 yn cynnwys Adroddiad Gwella Blynyddol 2015-16: Cynnydd yn Erbyn Cynigion Gwella: Cabinet - 20 Chwefror, 2017.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad yr Rheolwr Gyfarwyddwr –

5.         Cynllun Archwiliad Allanol 2017.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau y Rheolwr Gweithredol – Archwiliad (fel Pennaeth yr Archwiliad) –

6.         Adroddiad Terfynol Asesiad Allanol.

[Gweld Cofnod]

7.         Archwiliad Mewnol – Adroddiad Alldro – Ebrill 2016 i Mawrth 2017.

[Gweld Cofnod]

8.         Pwyllgor Archwilio – Strategaeth Gwasanaeth a Rennir Archwilio Mewnol Arfaethedig a Chynllun Ar Sail Risg Blynyddol ar Gyfer 2017/18.

[Gweld Cofnod]

9.         Pwyllgor Archwilio - Blaenraglen Waith.

[Gweld Cofnod]

 

10.       Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

11.       Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

13 Ebrill, 2017

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985

Arolygu papurau cefndir:

Yn yr achos cyntaf dylid ymholi

Mr. J. Rees, Ffôn: 01446 709413

e-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Aelodau’r Pwyllgor Archwilio

Cadeirydd: Y Cynghorydd K. Hatton;

Is-gadeirydd: Mr. P.R. Lewis (Aelod Lleyg);

Y Cynghorwyr: J.C. Bird, Mrs. P. Drake, J. Drysdale, A.C. Williams, C.J. Williams a M.R. Wilson.