Hysbysiad o Gyfarfod           PWYLLGOR ARCHWILIO

 

Dyddiad ac amser y Cyfarfod   DYDD MERCHER, 26 GORFFENNAF 2017 AM 6.00 PM

 

Lleoliad                            SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

** Caiff aelodau eu hatgoffa y bydd Cyflwyniad gorfodol

i’r Pwyllgor Archwilio yn digwydd am 4.30 p.m.

a ddilynir gan gyfarfod ffurfiol am 6.00 p.m.  **

 

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Penodi Cadeirydd.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Penodi Is-gadeirydd.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

4.         Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 24 Ebrill 2017.

[Gweld Cofnod]

 

5.         Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymddygiad y Cyngor.

            (Sylwer:Gofynnir i aelodau sydd am gael cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod.)

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Rheolwr Gyfarwyddwr –

6.         Datganiad Llywodraethu Blynyddol 2016/17.

[Gweld Cofnod]

7.         Swyddfa Archwilio Cymru - Adroddiad Gwella Blynyddol 2016-17; Llywodraethu Da wrth Benderfynu ar Newidiadau Sylweddol i Wasanaethau; Dilyniant Asesu Corfforaethol.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad Pennaeth yr Adran Gyllid / Swyddog Adran 151 –  

8.         Datganiad o Gyfrifon Anarchwiliedig 2016/17.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau ‘r Rheolwr Gweithredol – Archwiliad (fel Pennaeth yr Archwiliad)-

9.        2017/18 Chwarter 1 – Adroddiad Alldro o fis Ebrill i fis Mehefin 2017.

[Gweld Cofnod]

10.      Pwyllgor Archwilio – Blaengynllun Gwaith.

[Gweld Cofnod]

11.      Pwyllgor Archwilio – Siarter Gwasanaeth a Rennir Archwilio Mewnol 2017/18.

[Gweld Cofnod]

 

12.       Unrhyw eitemau eraill mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn faterion brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

MAE’N BOSIBL Y CAIFF Y CYHOEDD A’R WASG EU HEITHRIO O’R CYFARFOD TRA BOD YR EITEM(AU) YN CAEL EU HYSTYRIED YN UNOL AG ADRAN 100a(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

13.       Unrhyw eitemau eraill mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn faterion brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

19 Gorffennaf 2017

 

 

Mae fersiwn o’r Agenda hwn hefyd ar gael yn Saesneg

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985

Archwilio papurau cefndirol:

Yn yr achos cyntaf, dylid cyfeirio ymholiadau at  

Mr. J. Rees, Ffôn: 01446 709413

e-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

At Aelodau’r Pwyllgor Archwilio

Cadeirydd: Y Cynghorydd I'w benodi yn y cyfarfod;

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd I'w benodi yn y cyfarfod;

Y Cynghorwyr: G.D.D. Carroll, Mrs. P. Drake, V.P. Driscoll, S.J. Griffiths, L.O. Rowlands ac M.R. Wilson (ac un lle gwag). a Mr. P.R. Lewis (Aelod Lleyg).