Cost of Living Support Icon

 

 

GOFYNNIR I AELODAU’R CYHOEDD SY’N DOD I’R CYFARFOD HWN GOFIO Y DYLENT DDEFNYDDIO’R FYNEDFA GEFN AR Y LLAWR GWAELOD ISAF WRTH ADAEL

 

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod           PWYLLGOR ARCHWILIO

 

Dyddiad ac amser y Cyfarfod   DYDD MAWRTH, 31 IONAWR, 2018 AM 6.00 PM

 

Lleoliad                              SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

**ATGOFFIR YR AELODAU Y BYDD SESIWN BRIFFIO AR Y POLISI LLEIAFSWM DARPARIAETH REFENIW AM 5.30 P.M. CYN Y CYFARFOD**

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.         Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 28 Tachwydd 2017.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymddygiad y Cyngor.

            (Sylwer:Gofynnir i aelodau sydd am gael cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod.)

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Rheolwr Gyfarwyddwr –

4.         Diweddariad Chwarter 2 y Gofrestr Risg Gorfforaethol.

[Gweld Cofnod]

5.         Diweddariad Rhaglen Waith Perfformiad SAC 2017/18.

[Gweld Cofnod]

6.         Adroddiad Blynyddol Cwynion Corfforaethol 2016/17 ac Adolygiad Chwe Misol o Gwynion 1 Ebill i 30 Medi 2017.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad y Swyddog Monitro -

7.         Polisi Chwythu'r Chwiban – Diweddariad Perfformiad.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad Pennaeth yr Adran Gyllid / Swyddog Adran 151 –

8.         Cynigion i Ddiwygio’r Polisi Darpariaeth Isafswm Refeniw 2018/19.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Rheolwr Gweithredol – Archwiliad (fel Pennaeth yr Archwiliad) – 

9.         Adroddiad Archwilio – Moeseg 2017/18.

[Gweld Cofnod]

10.       Cynnydd yn Erbyn y Cynllun Archwilio ar Sail Risg 2017-18.

[Gweld Cofnod]

 

11.       Unrhyw eitemau eraill mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn faterion brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

MAE’N BOSIBL Y CAIFF Y CYHOEDD A’R WASG EU HEITHRIO O’R CYFARFOD TRA BOD YR EITEM(AU) YN CAEL EU HYSTYRIED YN UNOL AG ADRAN 100a(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

12.       Unrhyw eitemau eraill mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn faterion brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

24 Ionawr, 2018

 

 

Mae fersiwn o’r Agenda hwn hefyd ar gael yn Saesneg

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985

Archwilio papurau cefndirol:

Yn yr achos cyntaf, dylid cyfeirio ymholiadau at  

Mr. J. Rees, Ffôn: 01446 709413

e-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

At Aelodau’r Pwyllgor Archwilio

Cadeirydd: Y Cynghorydd M.R. Wilson;

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd L.O. Rowlands;

Y Cynghorwyr: G.D.D. Carroll, Mrs. P. Drake, V.P. Driscoll, S.J. Griffiths ac Dr. I.J. Johnson a Mr. P.R. Lewis (Aelod Lleyg).