Cost of Living Support Icon

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod              PWYLLGOR ARCHWILIO

 

Dyddiad ac amser y Cyfarfod   DYDD MERCHER, 25 GORFFENNAF, 2018 AM 6.00 PM

 

Lleoliad                                  SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Penodi Cadeirydd.

[Gweld Cofnod]

 

(Sylwer:  Bod y Canllawiau Statudol ar gyfer Mesur Llywodraeth Leol 2001 yn nodi ‘caiff Cadeirydd y Pwyllgor ei benderfynu gan Aelodau'r Pwyllgor eu hunain.  Gall hwn fod yn Gynghorydd neu Aelod Lleyg ond, yn achos y cyntaf ni ddylai fod yn Gynghorydd sy'n perthyn i Grŵp gydag Aelodau yn y Weithrediaeth.)

 

3.         Penodi Is-Gadeirydd.

[Gweld Cofnod]

 

4.         Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 1 Mai, 2018.

[Gweld Cofnod]

 

5.         Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymddygiad y Cyngor.

            (Sylwer:Gofynnir i aelodau sydd am gael cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod.)

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeirnod -

6.         Cynnig i ehangu’r Gwasanaeth a Rennir ar gyfer Archwilio Mewnol i gynnwys Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful a Chyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf - Cabinet: 18 Mehefin, 2018.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Rheolwr Gyfarwyddwr –

7.         Datganiad Blynyddol Llywodraeth 2017/18.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad y Swyddog Adran 151 -

8.         Datganiad Cyfrifon nas Archwiliwyd 2017/18.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Rheolwr Gweithredol – Archwiliad (fel Pennaeth yr Archwiliad) – 

9.         Y Diweddariad ar Asesiad Allanol - Gwasanaeth Rhannol Archwiliad Mewnol.

[Gweld Cofnod]

10.       Adroddiad Archwilio – Adolygiad Sefydliad Iach 2017/18.

[Gweld Cofnod]

11.       Pwyllgor Archwilio - Cydymffurfio â Rheolau Gweithdrefnau Contract.

[Gweld Cofnod]

12.       Cynnydd yn erbyn y Cynllun Risg Archwilio 2018/19.

[Gweld Cofnod]

13.       Rhaglen Blaengynllunio wedi'i Diweddaru.

[Gweld Cofnod]

 

14.       Unrhyw eitemau eraill mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn faterion brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

MAE’N BOSIBL Y CAIFF Y CYHOEDD A’R WASG EU HEITHRIO O’R CYFARFOD TRA BOD YR EITEM(AU) YN CAEL EU HYSTYRIED YN UNOL AG ADRAN 100a(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

Adroddiad y Swyddog Adran 151 -

15.       Twyll - Treth Gyngor.

[Gweld Cofnod]

 

 

16.       Unrhyw eitemau eraill mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn faterion brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

18 Gorffennaf, 2018

 

 

Mae fersiwn o’r Agenda hwn hefyd ar gael yn Saesneg

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985

Archwilio papurau cefndirol:

Yn yr achos cyntaf, dylid cyfeirio ymholiadau at  

Mr. G.J. Davies, Ffôn: 01446 709249

e-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

At Aelodau’r Pwyllgor Archwilio

Cadeirydd: I'w penodi yn y Cyfarfod

Is-gadeirydd: I'w penodi yn y Cyfarfod

Y Cynghorwyr: G.D.D. Carroll, Mrs. P. Drake, V.P. Driscoll, Dr. I.J. Johnson, K.F. McCaffer ac M.R. Wilson  a Mr. P.R. Lewis (Aelod Lleyg).