Autumn leaves.

 

 

Autumn leaves.

 

 

Notice of Meeting        PWYLLGOR YMCHWILIO

 

Date and time

of Meeting                 DYDD MAWRTH, 20TH RHAGFYR, 2016 AM 9.30 AM

 

Venue                      YSTAFELL BWYLLGOR RHIF1, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

 

PART I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.         Datgan buddiannau dan God Ymarfer y Cyngor.

(Noder:Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

3.         Gweithdrefn ar gyfer delio â mater disgyblu neu o ran gallu gan y Cyngor neu un o’i Bwyllgorau fel y mae’n berthnasol i Brif Swyddogion.

[Gweld Cofnod]

 

4.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

5.         Adroddiad Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol – M.  

[Gweld Cofnod]

 

6.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

 

13 Rhagfyr, 2016

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985

Arolygu papurau cefndir – Yn yr achos cyntaf dylid ymholi Mr. J. Rees, Ffôn: Y Barri (01446) 709413

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Holl Aelodau'r Pwyllgor Ymchwilio -

Cadeirydd: Y Cynghorydd Mrs. A. Moore;

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd F.T. Johnson;

Y Cynghorwyr: J.C. Bird, H.C. Hamilton, N.P. Hodges, A.P. Riley a R.L. Traherne.