Notice of Meeting        PWYLLGOR YMCHWILIO

 

Date and time

of Meeting                  DYDD GWENER, 28 EBRILL, 2017 AM 9.30 AM

 

Venue                        YSTAFELL GYFARFOD TG, PROVINCIAL HOUSE, KENDRICK ROAD, Y BARRI

(D.S. GOFYNNIR I AELODAU NODI’R LLEOLIAD

AR GYFER Y CYFARFOD HWN)

 

Agenda

 

 

PART I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 20 Rhagfyr, 2016.

 

3.         Datgan buddiannau dan God Ymarfer y Cyngor.

            (Noder:Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[View Minute]

 

4.         Gweithdrefn ar gyfer delio â mater disgyblu neu o ran gallu gan y Cyngor neu un o’i Bwyllgorau fel y mae’n berthnasol i Brif Swyddogion.

 

[View Minute]

 

5.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

6.         I ystyried yr Adroddiad Ymchwilio yn gysylltiedig â C.

[View Minute]

 

7.         Datganiad Achos – C.

 

8.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

 

20 Ebrill, 2017

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985

Arolygu papurau cefndir – Yn yr achos cyntaf dylid ymholi Mr. J. Wyatt, Ffôn: Y Barri (01446) 709408

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Holl Aelodau'r Pwyllgor Ymchwilio -

Cadeirydd: Y Cynghorydd Mrs. A. Moore;

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd F.T. Johnson;

Y Cynghorwyr: J.C. Bird, H.C. Hamilton, N.P. Hodges, A.P. Riley a R.L. Traherne.