Cost of Living Support Icon

 

Hysbysiad o Gyfarfod          PWYLLGOR TRWYDDEDU DIOGELWCH CYHOEDDUS

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                         DYDD MAWRTH, 5 MEDI, 2017 AM 10.00 A.M.

 

Lleoliad                              SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 4 Gorffennaf 2017.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau dan God Ymarfer y Cyngor.

            (Noder:Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau Cyfarwyddwr yr Amgylchedd a Thai –

4.         Cais i hepgor Canllawiau Polisi Oedran Cyngor Bro Morgannwg i Gyflwyno Trwydded Cerbyd Hacni, Mr. S. Haque.

[Gweld Cofnod]

5.         Cais am Eithriad mewn Perthynas ag Arddangos Sticeri Drws Trwydded Cerbyd Llogi Preifat

[Gweld Cofnod]

 

6.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

7.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

29 Awst, 2017

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985 -

Arolygu papurau cefndir: yn yr achos cyntaf dylid ymholi

Mr. G. Davies, Y Barri, Ffôn: (01446) 709249

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Holl Aelodau’r Pwyllgor Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus -

Cadeirydd: Y Cynghorydd A.D. Hampton;

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd M.J.G. Morgan;

Y Cynghorwyr: Mrs. J. Charles, G.A. Cox, R. Crowley, Mrs. P. Drake, B.T. Gray, O. Griffiths, K.P. Mahoney, Mrs. A. Moore, Mrs. J.M. Norman, J.W. Thomas, S.T. Wiliam, Mrs. M.R. Wilkinson a Mrs. M. Wright