Hysbysiad o’r Cyfarfod        PWYLLGOR TRWYDDEDU STATUDOL

 

Dyddiad ac Amser

y Cyfarfod                         DYDD MAWRTH 26 GORFFENNAF 2016 AM 10.00 A.M.

 

Lleoliad:                             SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

 

RHAN 1

 

1.         Ymddiheuriadau dros absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 7 Mehefin 2016.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Ymddiheuriadau a Datganiadau o Ddiddordeb.

            (Noder:Gofynnir i aelodau sy’n am gael cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod.)

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad Cyfarwyddwr yr Amgylchedd a Gwasanaethau Tai -

4.         Deddf Trwyddedu 2003: Datganiad o’r Polisi Trwyddedu 2016-2021.

[Gweld Cofnod]

 

5.         Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod o frys (Rhan I).

 

RHAN II

 

GELLIR GWAHARDD CYHOEDD A'R WASG O’R CYFARFOD YN YSTOD YSTYRIED YR EITEM/EITEMAU CANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

6.         Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn faterion brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

19 Gorffennaf 2016

 

Mae'r Agenda hon ar gael yn Saesneg 

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985 -

Archwilio papurau cefndirol: yn y lle cyntaf ymholiadau i Mrs. L. Mills, Y Barri Ffôn: (01446) 709144

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I holl Aelodau’r Pwyllgor Trwyddedu Statudol -

Cadeirydd:  Y Cynghorydd A.G. Powell;

Dirprwy Gadeirydd: Y Cynghorydd H.C. Hamilton;

Y Cynghorwyr: G.A. Cox, Mrs. P. Drake, E. Hacker Mrs. V.M. Hartrey, K. Hatton, Mrs. A. Moore, N. Moore, Mrs. A.J. Preston, Ms. R.F. Probert, J.W. Thomas, R.P. Thomas a Mrs. M.R. Wilkinson (ac un lle gwag).