Rhybudd o Gyfarfod    PWYLLGOR CYNLLUNIO

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                 DYDD IAU 14 EBRILL 2016 AM 6.00 P.M.

 

Lleoliad                    SIAMBR Y CYNGOR, Y SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am golli’r cyfarfod.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Derbyn datganiadau o fuddiant o dan Gôd Ymddwyn y Cyngor.

            (Dylai aelodau sydd am ymgynghori ynghylch yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeirier at y canlynol –

4.         Y diwygiadau ym Mholisi Cynllunio Cymru i Nodyn Cyngor Technegol 20: Cynllunio a’r Iaith Gymraeg – Cabinet: 14 Mawrth, 2016.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad Cyfarfod –

5.         Is-bwyllgor Cynllunio (Hawliau Tramwy Cyhoeddus) – 17 Mawrth, 2016.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad y Rheolwr-gyfarwyddwr –

6.         Archwilio Safleoedd.

[Gweld Cofnod]

  

Adroddiadau Pennaeth Adfywio a Chynllunio – 

 

[Gweler Adroddiadau Cynllunio

Rhif y dudalen.

7.      Ceisiadau am gymeradwyo Rheoliadau   Adeiladu a Materion Rheoli Adeiladu eraill y bydd y Cyfarwyddwr o dan Bwerau Dirprwyedig   yn penderfynu yn eu cylch.

[Gweld Cofnod]

1

8.      Ceisiadau am Gynllunio y bydd y   Cyfarwyddwr o dan Bwerau Dirprwyedig yn penderfynu yn eu cylch.

[Gweld Cofnod]

11

9.      Apeliadau.

[Gweld Cofnod]

21

10.    Coed:

 

         (i)            Rhestr   Ddirprwyedig.

[Gweld Cofnod]

25

11.    Ceisiadau am Gynllunio:

[Gweld Cofnod]

 

         2015/01196/FUL

The Mount, Tredogan Road,

Pen-marc

26

         2015/01228/FUL

Tir yr hen Ganolfan Fysiau, Chapel Terrace, Twyn Yr Odyn, Gwenfô

39

         2015/01263/FUL

84 Plymouth Road, Penarth

93

         2015/01293/FUL

Tir wrth ymyl Cae’r Ficerdy, Southerdown Road, Saint-y-brid

108

         2015/01477/FUL

6 Clos y Fulfran, Y Barri

139

         2016/00159/FUL

27 St. Johns Close, Y Bont-faen

148

 

12.    Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd yn teimlo y dylid eu hystyried ar frys (Rhan I).

 

RHAN II

O DAN ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL1972,

GELLIR GWAHARDD Y CYHOEDD A CHYNRYCHIOLWYR Y WASG RHAG DOD I’R CYFARFOD PAN FYDD YR EITEMAU CANLYNOL O DAN YSTYRIAETH.

 

13.    Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd yn teimlo y dylid eu hystyried ar frys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr-gyfarwyddwr

 

7 Ebrill, 2016

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg hefyd.

 

 

Sylwch:  y mae’n bosibl y caiff y cyfarfod hwn ei ffilmio ar gyfer ei ddarlledu ar wefan y Cyngor un ai’n fyw ynteu ar ryw adeg arall.  Bydd y Cadeirydd yn rhoi gwybod i bawb ar ddechrau’r cyfarfod os yw’r cyfarfod neu unrhyw ran ohono i gael ei ffilmio.  Mae’n bosibl y bydd y Cyngor yn defnyddio’r lluniau a’r recordiad sain i ddibenion hyfforddi.

 

Ni fydd yr oriel gyhoeddus fel arfer yn cael ei ffilmio. Serch hynny, wrth fynd i’r ystafell gyfarfod a defnyddio’r seddau cyhoeddus byddwch yn cytuno i gael eich ffilmio ac yn cymeradwyo defnyddio’r lluniau a’r recordiadau sain hynny i ddibenion hyfforddi petai angen.

 

Os hoffech ein holi ynglŷn â hyn y mae pob croeso i chi gysylltu â Phennaeth Gwasanaethau Democrataidd yn ystod oriau swyddfa un ai drwy ffonio (01446) 709408 neu drwy anfon neges i - jrwyatt@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Hawl i Wybodaeth) 1985

Archwilio papurau cefndir – dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau yn y lle cyntaf at Mrs. L. Mills 01446 (709144).

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

At Aelodau’r Pwyllgor Cynllunio

Cadeirydd: Councillor F.T. Johnson;

Is-gadeirydd: Mrs. M.R. Wilkinson;

Councillors: Mrs. M.E.J. Birch, Ms. R. Birch, J.C. Bird, Ms. B.E. Brooks, Mrs. P. Drake, J. Drysdale, C.P. Franks, E. Hacker, H.C. Hamilton, Mrs. V.M. Hartrey, N.P. Hodges, H.J.W. James, A. Parker, R.A. Penrose, A.G. Powell, Mrs. A.J. Preston, G. Roberts, A.C. Williams a M.R. Wilson.