Hysbysiad am Gyfarfod      Y PWYLLGOR CYNLLUNIO

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                 IAU 12 MAI 2016 AM 6.00 P.M.

 

Lleoliad                    SIAMBR Y CYNGOR, Y SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldebau.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Derbyn datganiadau o ddiddordeb.

            (Noder: Gofynnir i Aelodau sydd angen cyngor ar y mater hwn gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod.)

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Rheolwr Gyfarwyddwr –

4.         Arolygu Safleoedd.

[Gweld Cofnod]

5.         Is-bwyllgor Hawliau Tramwy Cyhoeddus.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau Pennaeth Adfywio a Chynllunio –

[Gweler Adroddiadau Cynllunio

Rhif y dudalen

6.      Ceisiadau Rheoleiddio Adeiladau a   Materion Eraill Rheoleiddio Adeiladau Fel y’u Pennwyd gan y Cyfarwyddwr yn   unol â’r Pwerau Dirprwyedig.

[Gweld Cofnod]

1

7.      Ceisiadau Cynllunio a Bennwyd gan y   Cyfarwyddwr yn unol â’r Pwerau Dirprwyedig.

[Gweld Cofnod]

14

8.      Apeliadau.

[Gweld Cofnod]

22

9.      Coed:

 

         (i)            Rhestr   Ddirprwyedig.

[Gweld Cofnod]

24

10.    Ceisiadau Cynllunio:

 

         2013/01279/OUT

Y Tir i’r de o Cog Road, Y Sili

25

         2014/01033/FUL

Lettons House, Lettons Way, Dinas Powys

100

         2015/01157/FUL

Y Tir ger Wick Road, Llansanffraid

116

         2015/01492/FUL

Windhover, Mount Road, Dinas Powys

185

         2016/00032/FUL

Y Tir i’r gogledd o Lein y Rheilffordd (gorllewinol), Y Rhws

202

         2016/00123/FUL

Tŷ Broc Parc Farm, San Dunwyd

221

         2016/00176/FUL

Overway, 12 Park Road, Penarth

233

         2016/00247/FUL

Green Meadow, 10 Ger y Llan, Sain Niclas.

248

[Gweld Cofnod]

 

11.       Unrhyw fater brys ym marn y Cadeirydd (Rhan I).

 

RHAN II

 

GELLIR GWAHARDD Y CYHOEDD A’R WASG O’R CYFARFOD YN YSTOD TRAFODAETHAU AR Y MATER(ION) SY’N DILYN, YN UNOL AG ADRAN 100A(4) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

 

12.    Unrhyw fater brys ym marn y Cadeirydd (Rhan II).

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

5 Mai 2016

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg

 

 

Nodwch: Gall y cyfarfod hwn gael ei ffilmio ar gyfer darlledu byw neu wedi hynny ar wefan Cyngor y Sir neu ar y Rhyngrwyd – ar ddechrau’r cyfarfod, bydd y Cadeirydd yn cadarnhau a yw’n fwriad ffilmio’r cyfarfod neu ran ohono. Gellid defnyddio’r recordiadau llun neu sain gan y Cyngor at bwrpas hyfforddiant.

 

Fel arfer, ni fydd oriel y cyhoedd yn cael ei ffilmio. Fodd bynnag, drwy fynd i mewn i’r ystafell gyfarfod a defnyddio ardal y seddi cyhoeddus, rydych chi’n cydsynio i gael eich ffilmio, ac i’r posibilrwydd y bydd y recordiadau llun neu sain yn cael eu defnyddio ar gyfer gweddarlledu a / neu at bwrpas hyfforddiant.

 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau parthed y mater hwn, cysylltwch â Phennaeth y Gwasanaethau Democrataidd o fewn oriau swyddfa. Rhif ffôn: (01446) 709408 neu drwy e-bost – jrwyatt@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985

Archwilio papurau’r cefndir: dylid cyfeirio ymholiadau cychwynnol at Mrs L. Mills (01446) 709144

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Pwyllgor Cynllunio

I holl Aelodau’r Pwyllgor Cynllunio fel y’u hapwyntiwyd yn y Cyfarfod Blynyddol ar 11 Mai 2016.