Hysbysiad o Gyfarfod  PWYLLGOR CYNLLUNIO

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                 DYDD IAU 7 GORFFENNAF 2016 AM 6.00 P.M.

 

Lleoliad                    SIAMBR Y CYNGOR, Y SWYDDFEYDD DINESIG

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldebau.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Derbyn datganiadau o ddiddordeb yn unol â Chod Ymddygiad y Cyngor.

(Noder: Gofynnir i Aelodau sydd angen cyngor ar y mater hwn gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod.)

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeiriadau –

4.         Asesiad o Lety Sipsiwn a Theithwyr Crwydrol Bro Morgannwg Mai 2016 – Cabinet 6 Mehefin 2016.

[Gweld Cofnod]

5.         Adolygiad o Bolisi Cynllunio Cymru – Pennod 6: Yr Amgylchfyd Hanesyddol – Cabinet 20 Mehefin 2016.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad y Rheolwr Gyfarwyddwr -

6.         Archwiliadau Safle.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau Pennaeth Adfywio a Chynllunio –

[Gweler Adroddiadau Cynllunio]

Tudalen

7.      Ceisiadau Rheoliadau Adeiladu a Materion   Rheoli Adeiladau Eraill a Benderfynir gan y Cyfarwyddwr yn Unol â’r Pwerau   Dirprwyedig.

1

[Gweld Cofnod]

8.      Ceisiadau Cynllunio a Benderfynir gan y   Cyfarwyddwr yn Unol â’r Pwerau Dirprwyedig.

[Gweld Cofnod]

7

9.      Apeliadau.

[Gweld Cofnod]

23

10.    Coed:

 

(i)     Rhestr   Ddirprwyedig.

[Gweld Cofnod]

29

11.    Ceisiadau Cynllunio:

[Gweld Cofnod]

 

2016/00112/FUL

Eston Barn, Lon Cwrt Ynyston, Lecwydd

30

2016/00176/FUL

Overway, 12 Park Road, Penarth

42

 

 

 

 

12. Unrhyw fater brys ym marn y Cadeirydd (Rhan I).

 

RHAN II

 

GELLIR GWAHARDD Y CYHOEDD A’R WASG O’R CYFARFOD YN YSTOD TRAFODAETHAU AR Y MATER(ION) SY’N DILYN, YN UNOL AG ADRAN 100A(4) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

13.    Unrhyw fater brys ym marn y Cadeirydd (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

30 Mehefin 2016

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Nodwch: Mae’n bosibl y caiff y cyfarfod hwn ei ffilmio ar gyfer darllediad byw neu ddiweddarach drwy wefan Cyngor y Sir ar y rhyngrwyd. Ar ddechrau’r cyfarfod, bydd y Cadeirydd yn cadarnhau a fydd y cyfarfod cyfan neu ran ohono’n cael ei ffilmio. Mae hefyd yn bosibl y caiff recordiadau’r delweddau neu’r sain eu defnyddio gan y Cyngor at ddibenion hyfforddiant.

 

Fel arfer, ni chaiff yr oriel gyhoeddus ei ffilmio. Fodd bynnag, drwy fynd i mewn i’r ystafell gyfarfod a defnyddio ardal y seddi cyhoeddus, rydych chi’n rhoi caniatâd i gael eich ffilmio ac i ddefnydd posibl y cyfryw recordiadau delwedd a sain at ddibenion gweddarlledu a/neu hyfforddiant. 

 

Os oes gennych ymholiadau parthed y mater hwn, cysylltwch â Phennaeth Gwasanaethau Democrataidd o fewn oriau swyddfa. Ffoniwch (01446) 709408 neu e-bostio jrwyatt@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Hawl i Wybodaeth) 1985

Archwilio papurau’r cefndir: dylid cyfeirio ymholiadau cychwynnol at Mrs. L. Mills (01446) 709144.

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Aelodau’r Pwyllgor Cynllunio

Cadeirydd: Y Cynghorydd F.T. Johnson;

Is-gadeirydd: Mrs. M.R. Wilkinson;

Y Cynghorwyr: Ms. R. Birch, J.C. Bird, Ms. B.E. Brooks, L. Burnett, J. Drysdale, C.P. Franks, E. Hacker, H.C. Hamilton, Mrs. V.M. Hartrey, N.P. Hodges, H.J.W. James, P.G. King, Mrs. P. Drake, A. Parker, R.A. Penrose, A.G. Powell, Mrs. A.J. Preston, G. Roberts ac A.C. Williams.