Hysbysiad o Gyfarfod  PWYLLGOR CYNLLUNIO

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                 DYDD IAU 28 GORFFENNAF 2016 AM 6.00 P.M.

 

Lleoliad                    SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) o dan God Ymddygiad y Cyngor.

            (Sylwer:Gofynnir i aelodau sydd am gael cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod.)

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad y Rheolwr Gyfarwyddwr -

4.         Archwiliadau Safle.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Pennaeth Adfywio a Chynllunio -

[Gweler Adroddiadau Cynllunio]

Rhif Tud.

5.      Ceisiadau   Rheoliadau Adeiladu a Materion Rheoli Adeiladu Eraill a Benderfynwyd gan y   Cyfarwyddwr o dan Rymoedd wedi eu Dirprwyo.

[Gweld Cofnod]

1

6.      Ceisiadau Cynllunio   a Benderfynwyd gan y Cyfarwyddwr o dan Rymoedd wedi eu Dirprwyo.

[Gweld Cofnod]

5

7.      Apeliadau.

[Gweld Cofnod]

15

8.      Coed:

 

(i)     Rhestr wedi ei   Dirprwyo.

[Gweld Cofnod]

25

9.      Camau Gorfodi

 

(i)     Tir ac Adeiladau yn Oriel Gelf Turner Hose, Plymouth Road, Penarth.

[Gweld Cofnod]

26

10.    Ceisiadau Cynllunio

 

         2015/01070/RES

Tir   i’r gogledd o’r Rheilffordd (Gorllewin), Ffordd Porthceri, y Rhŵs

28

 

         2016/00415/FUL

Tir   gerllaw 21 Sycamore Close, Dinas Powys

96

 [Gweld Cofnod]

 

 

 

 

 

 

11.    Unrhyw eitemau mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn faterion brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

MAE’N BOSIBL Y CAIFF Y CYHOEDD A’R WASG EU HEITHRIO O’R CYFARFOD TRA BOD YR EITEM(AU) YN CAEL EU HYSTYRIED YN UNOL AG ADRAN 100a(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972. 

 

12.    Unrhyw eitemau mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn faterion brys (Rhan II).

 

 

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

21 Gorffennaf 2016

 

 

Mae fersiwn o’r Agenda hon hefyd ar gael yn Saesneg

 

 

Noder:  Mae’n bosib y caiff y cyfarfod hwn ei ffilmio ar gyfer darllediad byw neu ddiweddarach ar wefan y Cyngor Sir ar y rhyngrwyd – ar ddechrau’r cyfarfod bydd y Cadeirydd yn cadarnhau os bydd rhan neu’r cwbl o’r cyfarfod yn cael ei ffilmio.Mae’n bosibl y caiff y recordiad lluniau a sain ei ddefnyddio gan y Cyngor at ddibenion hyfforddi.

 

Fel rheol ni chaiff yr oriel gyhoeddus ei ffilmio.Fodd bynnag, drwy fynychu’r ystafell gyfarfod a defnyddio’r man eistedd cyhoeddus rydych yn cydsynio i gael eich ffilmio ac i wneuthur defnydd posibl o recordiad o’r lluniau a’r delweddau hynny ar gyfer gwe-ddarlledu a/neu ddibenion hyfforddi.

 

Os oes unrhyw ymholiad gennych ynghylch hyn, cysylltwch â Phennaeth y Gwasanaethau Democrataidd  yn ystod oriau swyddfa.  Ffôn:  (01446) 709408 neu e-bost – jrwyatt@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985

Archwilio papurau cefndir - yn yr achos cyntaf, dylid anfon ymholiadau at Mrs. L. Mills 01446 (709144).

e-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

At Aelodau’r Pwyllgor Cynllunio

Cadeirydd:  Y Cynghorydd F.T. Johnson

Is-Gadeirydd Mrs. M.R. Wilkinson.

Cynghorwyr: Ms. R. Birch, J.C. Bird, Ms. B.E. Brooks, L. Burnett, J. Drysdale, C.P. Franks, E. Hacker, H.C. Hamilton, Mrs. V.M. Hartrey, N.P. Hodges, H.J.W. James, P.G. King, Mrs. P. Drake, A. Parker, R.A. Penrose, A.G. Powell, Mrs. A.J. Preston, G. Roberts and A.C. Williams