Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

 

Hysbysiad o Gyfarfod  PWYLLGOR CYNLLUNIO

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                 DYDD IAU, 6 HYDREF 2016 AM 6.00 P.M.

 

Lleoliad                    SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau dan God Ymarfer y Cyngor.

(Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Rheolwr Gyfarwyddwr -

4.         Arolygon Safle.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Pennaeth Adfywio a Chynllunio -

[Gweler Adroddiadau Cynllunio]

Rhif Tudalen

5.         Ceisiadau Rheoli Adeiladau a Materion Rheoli Adeiladau   Eraill a Benderfynwyd gan Bennaeth Adfywio a Chynllunio Dan Bwerau   Dirprwyedig

[Gweld Cofnod]

1

6.         Ceisiadau Cynllunio a Benderfynwyd gan Bennaeth Adfywio a   Chynllunio Dan Bwerau Dirprwyedig

[Gweld Cofnod]

7

7.         Apeliadau.

[Gweld Cofnod]

21

8.         Coed:

 

            (i)         Rhestr Ddirprwyedig

[Gweld Cofnod]

28

9.         Ceisiadau Cynllunio:

[Gweld Cofnod]

 

            2015/00249/FUL

Tir i’r Dwyrain o St.   Nicholas

30

 

            2015/00283/CAC

Tir i’r Dwyrain o St.   Nicholas

100

 

            2015/00662/FUL

Tir   i’r Dwyrain o Mink Hollow, St. Nicholas

109

 

            2015/01072/RES

Tir   i’r Gogledd o’r Llinell Rheilffordd (Gorllewin), Porthkerry Road, Y Rhws

172

 

            2016/00142/FUL

Tir   wrth Safle Blaenorol y Llaethdy, Durrell Street, Llanilltud Fawr

241

 

            2016/00485/CAC

Tir   wrth Safle Blaenorol y Llaethdy, Durrell Street, Llanilltud Fawr

263

 

            2016/00369/OUT

Pentref   Bechgyn Sain Tathan, Sain Tathan

270

 

            2016/00494/FUL

Cartref   yr Henoed Bryneithin, St. Andrews Road, Dinas Powys

307

 

            2016/00645/FUL

Ty   Broc Parc Farm, Parc Farm Lane, St. Donats

332

 

            2016/00869/FUL

Meithrinfa   Meadowvale, Heol y Bont-faen, Llanilltud Fawr

357

 

         

 

10.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

11.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

29 Medi, 2016

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Noder:  Gallai’r cyfarfod hwn gael ei ffilmio i’w ddarlledu’n fyw neu fel recordiad ar wefan y Cyngor Sir – ar ddechrau’r cyfarfod bydd y Cadeirydd yn cadarnhau a yw’r cyfarfod cyfan neu ran ohono’n cael ei ffilmio. Gallai’r delweddau a’r recordiadau sain gael eu defnyddio at ddibenion hyfforddi gan y Cyngor.

 

Yn gyffredinol ni fyddwn yn ffilmio’r oriel gyhoeddus. Ond drwy ddod i’r ystafell gyfarfod a defnyddio’r ardal eistedd gyhoeddus rydych yn cydsynio i gael eich ffilmio ac i’r delweddau neu recordiadau sain o bosibl gael eu defnyddio ar we-ddarllediad a/neu at ddibenion hyfforddi.

 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am hyn, cysylltwch â Phennaeth y Gwasanaethau Democrataidd o fewn oriau swyddfa.  Rhif Ffôn (01446) 709408 neu drwy e-bost – jrwyatt@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985

Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi Mrs L. Mills (01446) 709144.

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Aelodau’r Pwyllgor Cynllunio

Cadeirydd: Y Cynghorydd F.T. Johnson;

Is-gadeirydd Mrs M.R. Wilkinson;

Y Cynghorwyr: Ms. R. Birch, J.C. Bird, Ms. B.E. Brooks, L. Burnett, Mrs. P. Drake, J. Drysdale, C.P. Franks, E. Hacker, H.C. Hamilton, Mrs. V.M. Hartrey, N.P. Hodges, H.J.W. James, P.G. King, A. Parker, R.A. Penrose, A.G. Powell, Mrs. A.J. Preston, G. Roberts a A.C. Williams.