Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod  PWYLLGOR CYNLLUNIO

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                 DYDD IAU, 15 RHAGFYR, 2016 AM 6.00 P.M.

 

Lleoliad                    SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau dan God Ymarfer y Cyngor.

            (Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Rheolwr Gyfarwyddwr -

4.         Arolygon Safle.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Pennaeth Adfywio a Chynllunio -

[Gweler Adroddiadu Cynllunio

Rhif Tudalen

5.         Ceisiadau Rheoli Adeiladau a Materion Rheoli Adeiladau Eraill a Benderfynwyd gan Bennaeth Adfywio a Chynllunio Dan Bwerau   Dirprwyedig

[Gweld Cofnod]

1

6.         Ceisiadau Cynllunio a Benderfynwyd gan Bennaeth Adfywio a   Chynllunio Dan Bwerau Dirprwyedig

[Gweld Cofnod]

16

7.         Apeliadau.

[Gweld Cofnod]

31

8.         Coed:

 

            (i)         Rhestr Ddirprwyedig

[Gweld Cofnod]

36

9.         Camau Gorfodi

 

            (i)         Tir ac Adeiladau yn Canbra, 16 Cae   Rex, Llanfleiddan, Y Bont-faen

[Gweld Cofnod]

38

 

10.    Materion Cynllunio Cyffredinol:

 

 

         (i)            Cynllun   Datblygu Lleol Bro Morgannwg: Y Diweddaraf ar Ymgynghoriad ar Newidiadau i   Faterion sy'n Codi

[Gweld Cofnod]

44

 

11.      Ceisiadau Cynllunio:

[Gweld Cofnod]

 

 

         2014/01300/FUL

Clwb   Ceidwadol Dociau’r Barri, Station Street, Y Barri

55

 

         2015/01093/OUT

Tir   yng Ngogledd-ddwyrain Saint Hilari

92

 

         2016/00867/FUL

Tir   yn Court Close, Aberthin

136

 

         2016/01234/FUL

Tŷ   Newydd yn Trevithyn Farm Lane, Llancarfan

195

 

         2016/00305/RG3

Tir   sy’n gyfagos at A4226, Five Mile Lane, Y Barri

209

 

 

12.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

13.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

8 Rhagfyr 2016

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Noder:  Gallai’r cyfarfod hwn gael ei ffilmio i’w ddarlledu’n fyw neu fel recordiad ar wefan y Cyngor Sir – ar ddechrau’r cyfarfod bydd y Cadeirydd yn cadarnhau a yw’r cyfarfod cyfan neu ran ohono’n cael ei ffilmio. Gallai’r delweddau a’r recordiadau sain gael eu defnyddio at ddibenion hyfforddi gan y Cyngor.

 

Yn gyffredinol ni fyddwn yn ffilmio’r oriel gyhoeddus. Ond drwy ddod i’r ystafell gyfarfod a defnyddio’r ardal eistedd gyhoeddus rydych yn cydsynio i gael eich ffilmio ac i’r delweddau neu recordiadau sain o bosibl gael eu defnyddio ar we-ddarllediad a/neu at ddibenion hyfforddi.

 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am hyn, cysylltwch â Phennaeth y Gwasanaethau Democrataidd o fewn oriau swyddfa.  Rhif Ffôn (01446) 709408 neu drwy e-bost – jrwyatt@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985

Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi Mr. G. Davies (01446) 709249.

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Aelodau’r Pwyllgor Cynllunio

Cadeirydd: Y Cynghorydd F.T. Johnson;

Is-gadeirydd Mrs M.R. Wilkinson;

Y Cynghorwyr: Ms. R. Birch, J.C. Bird, Ms. B.E. Brooks, L. Burnett, Mrs. P. Drake, J. Drysdale, C.P. Franks, E. Hacker, H.C. Hamilton, Mrs. V.M. Hartrey, N.P. Hodges, H.J.W. James, P.G. King, A. Parker, R.A. Penrose, A.G. Powell, Mrs. A.J. Preston, G. Roberts a  A.C. Williams.