Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

 

Hysbysiad o Gyfarfod  PWYLLGOR CYNLLUNIO

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                 DYDD IAU, 30 MAWRTH, 2017 AM 6.00 P.M.

 

Lleoliad                    SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau dan God Ymarfer y Cyngor.

            (Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Rheolwr Gyfarwyddwr -

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Pennaeth Adfywio a Chynllunio -

[Gweler Adroddiadu Cynllunio]   

Rhif   Tudalen

5.         Ceisiadau Rheoli Adeiladau a Materion Rheoli Adeiladau   Eraill a Benderfynwyd gan Bennaeth Adfywio a Chynllunio Dan Bwerau   Dirprwyedig.

[Gweld Cofnod]

1

6.         Ceisiadau Cynllunio a Benderfynwyd gan Bennaeth Adfywio a   Chynllunio Dan Bwerau Dirprwyedig.

[Gweld Cofnod]

9

7.         Apeliadau.

[Gweld Cofnod]

20

8.         Coed:

 

(i)         Rhestr Ddirprwyedig.

[Gweld Cofnod]

26

9.         Camau Gorfodi

 

(i)         Diweddariad a Chynnydd

[Gweld Cofnod]

28

 

(ii)        Tir ac Adeiladau yng Ngwinllan Llanerch, Hensol.

[Gweld Cofnod]

35

 

10.      Ceisiadau Cynllunio:

[Gweld Cofnod]

 

 

2016/00551/FUL

Chwarel   Ogleddol Aberddawan, Castle Road, Aberddawan

53

 

2016/01077/FUL

Pen   Y Lan Road, Aberthin

84

 

2016/01142/FUL

The   Highlands, Old Barry Road, Penarth

132

 

2016/01438/FUL

The   Tower, Tower Hill, Penarth

166

 

2017/00044/FUL

Church   Cottage, Aberthin Lane, Aberthin

182

 

2017/00210/PNT

Gorsaf   Wasanaeth Dinas Powys, Ffordd Caerdydd, Dinas Powys

204

 

2016/01330/RG3

Pentref   Canoloesol Cosmeston, Parc Gwledig Cosmeston, Larnog 

216

 

         

 

11.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

12.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

23 Mawrth, 2017

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Noder:  Gallai’r cyfarfod hwn gael ei ffilmio i’w ddarlledu’n fyw neu fel recordiad ar wefan y Cyngor Sir – ar ddechrau’r cyfarfod bydd y Cadeirydd yn cadarnhau a yw’r cyfarfod cyfan neu ran ohono’n cael ei ffilmio. Gallai’r delweddau a’r recordiadau sain gael eu defnyddio at ddibenion hyfforddi gan y Cyngor.

 

Yn gyffredinol ni fyddwn yn ffilmio’r oriel gyhoeddus. Ond drwy ddod i’r ystafell gyfarfod a defnyddio’r ardal eistedd gyhoeddus rydych yn cydsynio i gael eich ffilmio ac i’r delweddau neu recordiadau sain o bosibl gael eu defnyddio ar we-ddarllediad a/neu at ddibenion hyfforddi.

 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am hyn, cysylltwch â Phennaeth y Gwasanaethau Democrataidd o fewn oriau swyddfa.  Rhif Ffôn (01446) 709408 neu drwy e-bost – jrwyatt@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985

Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi Mrs. L. Mills (01446) 709144.

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Aelodau’r Pwyllgor Cynllunio

Cadeirydd: Y Cynghorydd F.T. Johnson;

Is-gadeirydd Mrs M.R. Wilkinson;

Y Cynghorwyr: Ms. R. Birch, J.C. Bird, Ms. B.E. Brooks, L. Burnett, Mrs. P. Drake, J. Drysdale, C.P. Franks, E. Hacker, H.C. Hamilton, Mrs. V.M. Hartrey, N.P. Hodges, H.J.W. James, Mrs. M. Kelly Owen, P.G. King, A. Parker, R.A. Penrose, A.G. Powell, Mrs. A.J. Preston ac G. Roberts.