Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod  PWYLLGOR CYNLLUNIO

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                 DYDD IAU, 27 EBRILL, 2017 AM 6.00 P.M.

 

Lleoliad                    SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.         Cofnodion.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau dan God Ymarfer y Cyngor.

            (Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Rheolwr Gyfarwyddwr -

4.         Arolygon Safle.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Pennaeth Adfywio a Chynllunio -

[Gweler Adroddiadu Cynllunio

Rhif   Tudalen

5.         Ceisiadau Rheoli Adeiladau a Materion Rheoli Adeiladau Eraill a Benderfynwyd gan Bennaeth Adfywio a Chynllunio Dan Bwerau Dirprwyedig.

[Gweld Cofnod]

1

6.         Ceisiadau Cynllunio a Benderfynwyd gan Bennaeth Adfywio a   Chynllunio Dan Bwerau Dirprwyedig.

[Gweld Cofnod]

13

7.         Apeliadau:

 

            (i)         Adroddiad Diwedd Blwyddyn.

[Gweld Cofnod]

23

8.         Coed:

 

            (i)         Rhestr Ddirprwyedig.

[Gweld Cofnod]

28

            (ii)         Cadarnhau Gorchymyn Cadw Coed Rhif 7, 2015 Ar Gyfer Coed   ar Dir i’r Gorllewin o 10-14 Clos Llanfair, Gwenfô.

[Gweld Cofnod]

30

9.         Camau Gorfodi:

 

            (i)         Adroddiad Diwedd Blwyddyn.

[Gweld Cofnod]

34

 

            (ii)        Tir ac Adeiladau yn Stable Cottage (Penmaen Livery Yard), Treguff, Eglwys Santes Fair.

[Gweld Cofnod]

41

 

10.      Ceisiadau Cynllunio:

[Gweld Cofnod]

 

 

2016/00946/FUL

Uned 6, Ystâd Ddiwydiannol Tŷ Verlon, Y Barri

70

 

2016/01328/FUL

Ystâd Meadowlands, Drope Road, The   Drope

101

 

2016/01390/FUL

Cottrell Lodge, Sain Nicolas

141

 

2016/01394/LBC

Cottrell Lodge, Sain Nicolas

155

 

2017/00086/FUL

Tresilian Wood, Dimlands Road, Sain   Dunwyd

167

 

2017/00142/FUL

Tir yng nghefn Pen y Malt, Cyffordd   Beach Road, Tafarn Horse Shoe hyd at y Pen, Marcroes

184

 

2016/01330/RG3

Pentref   Canoloesol Cosmeston, Parc Gwledig Cosmeston, Lavernock   Road, Penarth. 

205

 

         

11.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

12.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

20 Ebrill, 2017

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Noder:  Gallai’r cyfarfod hwn gael ei ffilmio i’w ddarlledu’n fyw neu fel recordiad ar wefan y Cyngor Sir – ar ddechrau’r cyfarfod bydd y Cadeirydd yn cadarnhau a yw’r cyfarfod cyfan neu ran ohono’n cael ei ffilmio. Gallai’r delweddau a’r recordiadau sain gael eu defnyddio at ddibenion hyfforddi gan y Cyngor.

 

Yn gyffredinol ni fyddwn yn ffilmio’r oriel gyhoeddus. Ond drwy ddod i’r ystafell gyfarfod a defnyddio’r ardal eistedd gyhoeddus rydych yn cydsynio i gael eich ffilmio ac i’r delweddau neu recordiadau sain o bosibl gael eu defnyddio ar we-ddarllediad a/neu at ddibenion hyfforddi.

 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am hyn, cysylltwch â Phennaeth y Gwasanaethau Democrataidd o fewn oriau swyddfa.  Rhif Ffôn (01446) 709408 neu drwy e-bost – jrwyatt@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985

Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi Mrs. A. Rudman (01446) 709855.

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Aelodau’r Pwyllgor Cynllunio

Cadeirydd: Y Cynghorydd F.T. Johnson;

Is-gadeirydd Mrs M.R. Wilkinson;

Y Cynghorwyr: Ms. R. Birch, J.C. Bird, Ms. B.E. Brooks, L. Burnett, Mrs. P. Drake, J. Drysdale, C.P. Franks, E. Hacker, H.C. Hamilton, Mrs. V.M. Hartrey, N.P. Hodges, H.J.W. James, Mrs. M. Kelly Owen, P.G. King, A. Parker, R.A. Penrose, A.G. Powell, Mrs. A.J. Preston ac G. Roberts.