Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod  PWYLLGOR CYNLLUNIO

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                 DYDD IAU, 15 MEHEFIN, 2017 AM 4.00 P.M.

 

Lleoliad                    SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.         Cofnodion.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau dan God Ymarfer y Cyngor.

            (Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Rheolwr Gyfarwyddwr –

4.         Is-Bwyllgor Cynllunio (Hawliau Tramwy Cyhoeddus).

[Gweld Cofnod]

5.         Arolygon Safle.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Pennaeth Adfywio a Chynllunio –

[Gweler Adroddiadu Cynllunio

Rhif   Tudalen

6.         Ceisiadau Rheoli Adeiladau a Materion Rheoli Adeiladau   Eraill a Benderfynwyd gan Bennaeth Adfywio a Chynllunio Dan Bwerau   Dirprwyedig.

[Gweld Cofnod]

1

7.         Ceisiadau Cynllunio a Benderfynwyd gan Bennaeth Adfywio a   Chynllunio Dan Bwerau Dirprwyedig.

[Gweld Cofnod]

19

8.         Apeliadau:

 

            (i)         Adroddiad   Diwedd Blwyddyn.

[Gweld Cofnod]

40

9.         Coed:

 

            (i)         Rhestr   Ddirprwyedig

[Gweld Cofnod]

45

10.      Camau Gorfodi:

 

            (i)         Treasure Island a’r Ffair Hwyl, Paget Road, Ynys y Barri.

[Gweld Cofnod]

48

 

            (ii)        Tir yn Cog Moors, Ffordd Caerdydd, Dinas Powys.

[Gweld Cofnod]

64

 

11.      Ceisiadau Cynllunio:

[Gweld Cofnod]

 

 

         2016/00551/FUL

Chwarel   Gogledd Aberthaw, Castle Road, Aberthaw

74

 

         2016/00946/FUL

Uned   6, Ystâd Ddiwydiannol Tŷ Veron, Y Barri

107

 

         2016/01092/FUL

18   Bron Awelon, Y Barri

144

 

         2017/00082/FUL

332   Holton Road, Y Barri

156

 

         2017/00086/FUL

Tresilian   Wood, Dimlands Road, St. Donats

171

 

         2017/00242/FUL

Windrush,   9 Craig Yr Eos Road, Ogmore by Sea

188

 

         2017/00338/FUL

Academi   Golff Hensol, Pendoylan Road, Clawdd Coch i Gyffordd 34 Meisgyn

202

 

         2017/00399/FUL

Greenfields,   Llanmaes

215

 

 

12.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

13.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

8 Mehefin, 2017

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Noder:  Gallai’r cyfarfod hwn gael ei ffilmio i’w ddarlledu’n fyw neu fel recordiad ar wefan y Cyngor Sir – ar ddechrau’r cyfarfod bydd y Cadeirydd yn cadarnhau a yw’r cyfarfod cyfan neu ran ohono’n cael ei ffilmio. Gallai’r delweddau a’r recordiadau sain gael eu defnyddio at ddibenion hyfforddi gan y Cyngor.

 

Yn gyffredinol ni fyddwn yn ffilmio’r oriel gyhoeddus. Ond drwy ddod i’r ystafell gyfarfod a defnyddio’r ardal eistedd gyhoeddus rydych yn cydsynio i gael eich ffilmio ac i’r delweddau neu recordiadau sain o bosibl gael eu defnyddio ar we-ddarllediad a/neu at ddibenion hyfforddi.

 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am hyn, cysylltwch â Phennaeth y Gwasanaethau Democrataidd o fewn oriau swyddfa.  Rhif Ffôn (01446) 709408 neu drwy e-bost – jrwyatt@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985

Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi Mr. J. Rees (01446) 709413.

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Aelodau’r Pwyllgor Cynllunio

Cadeirydd: Y Cynghorydd B.T. Gray;

Is-gadeirydd: V.P. Driscoll;

Y Cynghorwyr: J.C. Bird, L. Burnett, Mrs. C.A. Cave, Mrs. P. Drake, N.P. Hodges, Dr. I.J. Johnson, P.G. King, M. Lloyd, Mrs. R. Nugent-Finn, A.C. Parker, R.A. Penrose, L.O. Rowlands, N.C. Thomas, Mrs. M.R. Wilkinson a E. Williams.