Rhybudd o gyfarfod    IS-BWYLLGOR CYNLLUNIO (HAWLIAU TRAMWY CYHOEDDUS)

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                 DYDD IAU, 28 EBRILL, 2016 AM 12.00 CANOL DYDD.

 

Lleoliad                    SIAMBR Y CYNGOR, Y SWYDDFEYDD DINESIG, Y BARRI

 

 

Agenda

 

 

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am golli’r cyfarfod.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Derbyn datganiadau o fuddiant o dan Gôd Ymddwyn y Cyngor (gan gynnwys datganiadau chwipio).

            (Dylai aelodau sydd am ymgynghori ynghylch yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad Pennaeth Adfywio a Chynllunio –  

4.         Deddf Priffyrdd 1980, Adran 26 - Gorchymyn Creu Llwybr Cyhoeddus arfaethedig -  Llwybr Troed 61 Llanilltud Fawr.

[Gweld Cofnod]

 

5.         Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd yn teimlo y dylid eu trafod ar frys (Rhan I).

 

RHAN II

O DAN ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL1972,

GELLIR GWAHARDD Y CYHOEDD A CHYNRYCHIOLWYR Y WASG RHAG DOD I’R CYFARFOD PAN FYDD YR EITEMAU CANLYNOL O DAN YSTYRIAETH.

 

6.      Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd yn teimlo y dylid eu hystyried ar frys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr-gyfarwyddwr

 

21 Ebrill, 2016

 

Mae’r Agenda Hon ar gael yn Saesneg Hefyd

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Hawl i Wybodaeth) 1985 -

Archwilio papurau cefndir:

Dylid cyfeirio ymholiadau yn y lle cyntaf at Mrs. L. Mills un ai drwy ffonio (01446) 709144 neu drwy afon neges i democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

At Aelodau’r Is-bwyllgor Hawliau Tramwy Cyhoeddus

Cadeirydd: Y Cynghorydd F.T. Johnson;

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd Mrs. M.R. Wilkinson;

Cynghorwyr:  Mrs. V.M. Hartrey, H.J.W. James a R.A. Penrose.