GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL.

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY; AR BAPUR LLIW GWAHANOL.

 

 

 

Notice of Meeting        IS-BWYLLGOR CYNLLUNIO (HAWLIAU TRAMWY CYHOEDDUS)

 

Date and time

of Meeting                  DYDD IAU, 13 IONAWR, 2022 AM 10.00 A.M.

 

Venue                        CYFARFOD O BELL

 

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.       Penodi Cadeirydd.

[Gweld Cofnod]

 

2.       Penodi Is-Gadeirydd.

[Gweld Cofnod]

 

3.       Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

4.       Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 28 Ebrill, 2016.

[Gweld Cofnod]

 

5.       Datgan buddiannau dan God Ymarfer y Cyngor.

(Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Rheolwr Gyfarwyddwr –

6.       Cais i Addasu Map a Datganiad Diffiniol Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 a53 (3) (c) (i) - Caradoc Avenue i Dyfan Road, Y Barri.  [Gweld Cyflwyniad]

[Gweld Cofnod]

7.       Deddf Priffyrdd 1980 a119 Gorchymyn Dargyfeirio Llwybr Cyhoeddus Arfaethedig Llwybr Troed Rhif 39 Gwenfô.

[Gweld Cofnod]

8.       Deddf Priffyrdd 1980 a119 Gorchymyn Dargyfeirio Llwybr Cyhoeddus Arfaethedig Llwybr Troed Rhif 6 Sain Dunwyd. [Gweld y Gynrychiolaeth Isod]

[Gweld Cofnod]

 

9.       Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

 

10.     Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

6 Ionawr, 2022

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985

Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi

A. Rudman (01446) 709855

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

At Aelodau’r Is-bwyllgor Hawliau Tramwy Cyhoeddus

Cynghorwyr:  J.C. Bird, C.A. Cave, P. Drake and V.P. Driscoll (ynghyd ag un swydd wag).

 

 

SYLWCH: Oherwydd y cyfyngiadau cyfredol a'r gofyniad i bellhau cymdeithasol ni fydd y cyfarfod hwn yn cael ei gynnal yn ei leoliad arferol. Bydd hwn yn gyfarfod rhithwir a bydd "presenoldeb" yn cael ei gyfyngu i Aelodau'r Cyngor, swyddogion perthnasol ac unrhyw rai sydd wedi'u cofrestru i siarad "partïon â diddordeb" lle bo hynny'n briodol.  Bydd y cyfarfod yn cael ei gofnodi i'w drosglwyddo wedi hynny trwy wefan y Cyngor. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â hyn, cysylltwch â democratic@valeofglamorgan.gov.uk  neu ffôn. 01446 709279

 

 

https://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/our_council/Council-Structure/minutes,_agendas_and_reports/minutes-agendas-and-reports.aspx