Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

 

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod    PWYLLGOR CRAFFU PERFFORMIAD AC ADNODDAU CORFFORAETHOL

 

Dyddiad ac amser         DYDD MAWRTH, 21 MAWRTH, 2017 AM 5.00 P.M.

y Cyfarfod                     

 

Lleoliad                        SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

(NODER:GOFYNNIR I AELODAU NODI AMSER DECHRAU’R

CYFARFOD HWN)

 

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 16 Chwefror, 2017.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau (gan gynnwys datganiadau chwipio) dan God Ymarfer y Cyngor.

(Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeiriad –  

4.         Ail-siapio Gwasanaethau - Gwasanaethau Arlwyo – Y Cabinet: 20 Chwefror, 2017.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Rheolwr Gyfarwyddwr –

5.         Monitro Refeniw ar gyfer y Cyfnod 1 Ebrill 2016 i 31 Ionawr 2017.

[Gweld Cofnod]

6.         Adroddiad Monitro Cyfalaf ar gyfer y Cyfnod 1 Ebrill 2016 i 31 Ionawr 2017.

[Gweld Cofnod]

7.         Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Bro Morgannwg – Asesiad Llesiant.

[Gweld Cofnod]

8.         Amcanion Llesiant a Chynllun Gwella Rhan 1 Bro Morgannwg (Amcanion Gwella 2017/18). 

[Gweld Cofnod]

9.         Hunan Asesiad Blynyddol Cyngor Bro Morgannwg.

[Gweld Cofnod]

(Hysbysir Aelodau fod atodiadau Hunan-Asesiad Blynyddol Bro Morgannwg wedi eu hanfon ar wahân oherwydd eu maint.  Gofynnir i Aelodau gadw’r rhain a dod â nhw i bob pwyllgor y maent yn aelod ohono)

10.      Cynlluniau Gwasanaeth 2017-21: Adnoddau Dynol; Gwasanaethau Cyfreithiol; Cyllid; TGCh; Perfformiad a Datblygiad; a Gwasanaethau Democrataidd.

[Gweld Cofnod]

11.       Adroddiad Perfformiad Chwarter 3 (2016-17): Iechyd Corfforaethol.  

[Gweld Cofnod]

(Dylai Aelodau roi gwybod i’r Is-adran Gwasanaethau Democrataidd a Chraffu erbyn 12 hanner dydd ar ddiwrnod y cyfarfod a oes angen swyddog i fod yn bresennol at ddibenion Monitro Perfformiad)

12.       Gosod Targedau ar gyfer 2017/18.

[Gweld Cofnod]

 

13.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

14.       Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

14 Mawrth 2017

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. 

Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi  

Mr. J. Rees, Ffôn: Y Barri (01446) 709413

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Holl Aelodau’r Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol

Cadeirydd: Y Cynghorydd M.R. Wilson;

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd G. Roberts;

Y Cynghorwyr: Mrs. P. Drake, H.C. Hamilton, K. Hatton, H.J.W. James, Mrs. A. Moore , R.A. Penrose, A.C. Williams ac E. Williams.